Tag Archives: Asomesaba\

UMYALELO WESHUMI

UMYALELO WESHUMI (Inhliziyo ehlanzekile) Ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nesisebenzi sakhe sesilisa nesesifazane, nenkomo yakhe, noma yini eyakhe. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singamamuki omunye umuntu umfazi wakhe nabamsebenzelayo nezinkomo zakhe ngokuhunga noma ngokuqhwaga, nangokuhlubukisa; kodwa sibancenge, sibancenge bahlale benze okubafaneleyo.

Posted in Articles from South Africa, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

UMYALELO WESISHIYAGALOLUNYE

UMYALELO WESISHIYAGALOLUNYE (Inhliziyo ehlanzekile) Ungafisi indlu yomakhelwane wakho. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singabangi ngobuqili ifa noma indlu yomunye umuntu, singakulethi ngakithi sizishaye sengathi senza into elungile; kodwa simsize, simlekelele ukukulondoloza.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , | Leave a comment

UMYALELO WESIKHOMBISA

UMYALELO WESIKHOMBISA: (Impahla nokuthembeka) Ungebi. Lokhu kusho ukuthini na?Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singathumbi imali noma impahla yomunye umuntu, singayilethi ngakithi ngempahla nangentengo ekhohlisayo; kodwa simsize ukuba impahla nokudla kwakhe kwande, kulondolozwe.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment