UMYALELO WESHUMI

zululandUMYALELO WESHUMI (Inhliziyo ehlanzekile)
Ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nesisebenzi sakhe sesilisa nesesifazane, nenkomo yakhe, noma yini eyakhe. Lokhu kusho ukuthini na?

Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singamamuki omunye umuntu umfazi wakhe nabamsebenzelayo nezinkomo zakhe ngokuhunga noma ngokuqhwaga, nangokuhlubukisa; kodwa sibancenge, sibancenge bahlale benze okubafaneleyo.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Articles from South Africa, Lutheran Confessions and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.