Category Archives: Lutheran Confessions

Confession at LTS

Here is the confessional address by Professor Dr. John G. Nordling (CTS Ft.Wayne, IN) during this morning’s service in the Lutheran Theological Seminary in Tshwane’s chapel St.Timothy: Confessional John21.15-19b JN

Posted in Eastertide, Lutheran Confessions, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Confessional at St.Timothy’s

Here’s this morning’s confessional “Where the Lord leads, blessings follow” preached by Pastor Ed Engelbrecht on Exodus 16:16-30 in the chapel of St.Timothy at the Lutheran Theological Seminary in Tshwane: confessional-ex-1616ff-engelbrecht

Posted in Confession and Absolution, Lutheran Confessions, Lutheran Theological Seminary in Tshwane, St. Michaels and all Angels, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Confession on Wednesday

Here is the sermon held by Professor Dr. Werner Klän (LTH Oberursel i.T) during the confessional service this morning in the chapel of St.Timothy at the Lutheran Theological Seminary in Tshwane: LTS_Confession_ and_ absolution_2016-08-31

Posted in Lutheran Confessions, Sermon, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Sermon on James 5:13-18 (Prayer)

Here is the sermon preached by Professor J.T. Pless (CTS Ft.Wayne) during the Confessional Service in the chapel of St.Timothy at the Lutheran Theological Seminary in Tshwane (Pretoria): Jam5,13-18 J.T.Pless

Posted in Lutheran Confessions, Lutheran Theological Seminary in Tshwane, Sermon, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ash Wednesday: Mt. 6,16-21.

Here you can read this Ash Wednesday’s confessional address on the gospel of St. Matthew in the sixth chapter verses sixteen to twenty-one: Mt 6,16-21 Confession 2016.2.10 and listen here too: 

Posted in Lutheran Confessions, Sermon, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Reformation Festival

Here’s the program for the upcoming Reformation festival of the Lutheran Church in Southern Africa planned in Potchefstroom, NW this coming weekend: LCSA REFORMATION PROG 2015

Posted in Lutheran Church in Southern Africa, Lutheran Confessions, Lutheran World | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Taolo ya Bobedi

Taolo ya Bobedi: O se ka wa bua ka leina la Morena, Modimo wa gago, mo go sa tshwanelang; gonne yo o buang ka leina la gagwe mo go sa tshwanelang, Morena ga a kitla a mo lesa a sa mmetse. … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUSINDISWA

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUSINDISWA Ngiyakholwa nguJesu Kristu iNdodana yakhe ezelwe iyodwa, iNkosi yethu, owathatshathwa ngoMoya oNgcwele, wazalwa nguMariya intombi, wahlushwa phansi kukaPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wembelwa, wehlela endaweni yabafileyo, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise uMninimandla-onke, lapho eyakubuya khona, ezokwahlulela abasahambayo … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , | Leave a comment

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise uMninimandla-onke, uMdali wezulu nomhlaba. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungidalile mina kanye nezidalwa zonke, wangipha umzimba nomphefumulo, amehlo nezindlebe nezitho zonke, ukuqonda nokuzwa konke, usakulondoIoza; futhi izingubo nezicathulo, ukudla nokuphuza, indlu nekhaya, umfazi nabantwana, amasimu … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI Uthini uNkulunkulu ngalemiyalelo yonke na? Uthi: Mina-Jehova, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuze kube-sesizukulwaneni sesithathu nesesine kwabangizondayo; kodwa labo abangithandayo nabagcina imiyalelo yami ngibenzela umusa ezizukulwaneni eziyinkulungwane. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: UNkulunkulu usongela ukubajezisa bonke abeqa … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Church in Southern Africa, Lutheran Confessions | Tagged , , , | Leave a comment