Category Archives: Lutheran Confessions

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI Uthini uNkulunkulu ngalemiyalelo yonke na? Uthi: Mina-Jehova, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuze kube-sesizukulwaneni sesithathu nesesine kwabangizondayo; kodwa labo abangithandayo nabagcina imiyalelo yami ngibenzela umusa ezizukulwaneni eziyinkulungwane. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: UNkulunkulu usongela ukubajezisa bonke abeqa … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Church in Southern Africa, Lutheran Confessions | Tagged , , , | Leave a comment

UMYALELO WESHUMI

UMYALELO WESHUMI (Inhliziyo ehlanzekile) Ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nesisebenzi sakhe sesilisa nesesifazane, nenkomo yakhe, noma yini eyakhe. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singamamuki omunye umuntu umfazi wakhe nabamsebenzelayo nezinkomo zakhe ngokuhunga noma ngokuqhwaga, nangokuhlubukisa; kodwa sibancenge, sibancenge bahlale benze okubafaneleyo.

Posted in Articles from South Africa, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

UMYALELO WESISHIYAGALOLUNYE

UMYALELO WESISHIYAGALOLUNYE (Inhliziyo ehlanzekile) Ungafisi indlu yomakhelwane wakho. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singabangi ngobuqili ifa noma indlu yomunye umuntu, singakulethi ngakithi sizishaye sengathi senza into elungile; kodwa simsize, simlekelele ukukulondoloza.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , | Leave a comment

UMYALELO WESISHIYAGALOMBILI

UMYALELO WESISHIYAGALOMBILI (Igama elihle) Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singamqambeli amanga omunye umuntu, singamchaki, singamhlebi, singamdumazi; kodwa simphikele, sikhulume kahle ngaye, konke sikuphendulele ngakokuhle.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

UMYALELO WESIKHOMBISA

UMYALELO WESIKHOMBISA: (Impahla nokuthembeka) Ungebi. Lokhu kusho ukuthini na?Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singathumbi imali noma impahla yomunye umuntu, singayilethi ngakithi ngempahla nangentengo ekhohlisayo; kodwa simsize ukuba impahla nokudla kwakhe kwande, kulondolozwe.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

UMYALELO WESITHUPHA

UMYALELO WESITHUPHA (Ubumsulwa nokuganana) Ungaphingi. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba sihambe ngobumhlophe nangokuzithiba ekukhulumeni nasekwenzeni kwethu, kube-yilowo nalowo amthande, amazise aganene naye.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , | Leave a comment

UMYALELO WESIHLANU

UMYALELO WESIHLANU (Impilo yomuntu) Ungabulali. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singalimazi, singoni umzimba womunye umuntu; kodwa simsize, simmele ezinhluphekweni zonke zomzimba.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Confession as Prolegomena for Dogmatics

Why do we study the Confessions so seriously at LTS? For one it is as Dr. Edmund Schlink writes: “The theology of the Confessions is a prolegomenon for dogmatics neither as being an integral part of dogmatics nor as being … Continue reading

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Why Theology of the Lutheran Confessions?

Edmund Schlink in his “Theology of the Lutheran Confessions” (Fortress Press: Philadelphia, 1967) elaborates that besides looking at the Confessions merely historically and even theologically, they need to be recognized as Confessions and/or confessional exposition of the Bible. What does … Continue reading

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment