Category Archives: Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church

It´s God´s Word, which we trust

Now, this is what the Lord says,the one who created you, and formed you:“Don’t be afraid, for I will protect you.I call you by name, you are mine.” Isaiah 43: 1 (Watchword for the 6th Sunday after Trinity) We pray: “Almighty God, … Continue reading

Posted in Bibel und Übersetzung, Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lectionary etc, Morgengebet, Trinity (The church season after Pentecost), You comfort me + | Tagged , , , , , | Leave a comment

Taolo ya Bobedi

Taolo ya Bobedi: O se ka wa bua ka leina la Morena, Modimo wa gago, mo go sa tshwanelang; gonne yo o buang ka leina la gagwe mo go sa tshwanelang, Morena ga a kitla a mo lesa a sa mmetse. … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUSINDISWA

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUSINDISWA Ngiyakholwa nguJesu Kristu iNdodana yakhe ezelwe iyodwa, iNkosi yethu, owathatshathwa ngoMoya oNgcwele, wazalwa nguMariya intombi, wahlushwa phansi kukaPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wembelwa, wehlela endaweni yabafileyo, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise uMninimandla-onke, lapho eyakubuya khona, ezokwahlulela abasahambayo … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , | Leave a comment

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise uMninimandla-onke, uMdali wezulu nomhlaba. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungidalile mina kanye nezidalwa zonke, wangipha umzimba nomphefumulo, amehlo nezindlebe nezitho zonke, ukuqonda nokuzwa konke, usakulondoIoza; futhi izingubo nezicathulo, ukudla nokuphuza, indlu nekhaya, umfazi nabantwana, amasimu … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI Uthini uNkulunkulu ngalemiyalelo yonke na? Uthi: Mina-Jehova, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuze kube-sesizukulwaneni sesithathu nesesine kwabangizondayo; kodwa labo abangithandayo nabagcina imiyalelo yami ngibenzela umusa ezizukulwaneni eziyinkulungwane. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: UNkulunkulu usongela ukubajezisa bonke abeqa … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Church in Southern Africa, Lutheran Confessions | Tagged , , , | Leave a comment

Smalcald Articles: Issues for a true council

Dr Martin Luther writes in the Introduction to his Smalcald Articles in 1537 and I quote according to Kolb & Wengert, 299,10-13: I would indeed very much like to see a true council, in order to assist with a variety … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church | Leave a comment

Why should we pray?

Our Lord Jesus Christ taught his disciples to pray. That’s what we can learn from the “Our Father”. In his introduction to this 3rd main part of the Christian faith Dr. Martin Luther writes  the following: We have now heard … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment