Tag Archives: Jehova

Matins on Mondays

Here’s this mornings sermonette preached in St.Timothy Matins Proverbs 30,4-9 and you can listen to it too: We sang the lovely hymn: Faith and Truth and Life Bestowing Faith and truth and life bestowing open now the Scriptures, Lord, seed to … Continue reading

Posted in LTS in Tshwane, Matins on Mondays, Sermon | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI Uthini uNkulunkulu ngalemiyalelo yonke na? Uthi: Mina-Jehova, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuze kube-sesizukulwaneni sesithathu nesesine kwabangizondayo; kodwa labo abangithandayo nabagcina imiyalelo yami ngibenzela umusa ezizukulwaneni eziyinkulungwane. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: UNkulunkulu usongela ukubajezisa bonke abeqa … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Church in Southern Africa, Lutheran Confessions | Tagged , , , | Leave a comment