Tag Archives: uNkulunkulu

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI

ISIGCINO SEMIYALELO EYISHUMI Uthini uNkulunkulu ngalemiyalelo yonke na? Uthi: Mina-Jehova, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuze kube-sesizukulwaneni sesithathu nesesine kwabangizondayo; kodwa labo abangithandayo nabagcina imiyalelo yami ngibenzela umusa ezizukulwaneni eziyinkulungwane. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: UNkulunkulu usongela ukubajezisa bonke abeqa … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Church in Southern Africa, Lutheran Confessions | Tagged , , , | Leave a comment