Izintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Izintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Intshumayelo ngesonto 1 emva komkhosi wobuThathwemunye, ka 26. 06. 2011                               35/2011

Egameni likaNkulunkulu onguYise, neNdodana, noMoya oNgcwele

 

1.         Iculo 135/117

 

2.         Umkhuleko: Nkosi, mawuvule umlomo wami ukuba udumise igama lakho! Nkosi, vula izindlebe, nezinhliziyo zethu sonke ukuba sizwe, siqonde izwi lakho, sihlukanise kahle phakathi komthetho nevangeli, siqonde lamazwi asimangalelayo ukuba sivume izono zethu, sidabuke ngazo, siqonde ukuthi sidinga intethelelo esiyilungiselwe nguwe. Vula izindlebe, nezinhliziyo zethu ukuba sikholwe ukuthi silungiselwe intethelelo nokusindiswa nokuphila okuphakade nguwe ngokufa kwakho, nangokuvuka kwakho. Nkosi Jesu Kristu, siyabonga. Amen.

 

3.         Iphistola ngohlelo lwesibili lilotshiwe ku-1 Joh. 4:16b-21;

Ivangeli ngohlelo lokuqala lilotshiwe kuLuka 16:19-31.

 

4. Isivumo senkolo: Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise …                                                                                                                                                     5.Iculo 23/24

 

6.                                                                                                   Umkhuleko wakhe ofundayo intshumayelo          7. Ivangeli ngohlelo lwesithathu lilotshiwe

kuJohane 5:39-47, lithi: “Nihlola imibhalo, ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo; yiyona efakaza ngami. Kepha anivumi ukuza kimi ukuba nibe-nokuphila. Mina angamukeli udumo kubantu. Kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngizé egameni likaBaba, aningamukeli; uma kuza omunye ngelakhe igama, niyakumamukela yena. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa, ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa, na? Ningacabangi ukuthi ngiyakunimangalela kuBaba; ukhona onimangalelayo, uMose enithemba kuye. Ngokuba uma benikholwa nguMose, beniyakukholwa yimina, ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa yimibhalo yakhe, niyakukholwa kanjani ngamazwi ami na?” Amen.

 

8. Intshumayelo: Bathandekayo eNkosini yethu uJesu Kristu, kungubumpumputhe obukhulu, uma umuntu engaboni ukukhanya emini. Maye, nangu uJesu ekhuluma nabantu, bembona ngamehlo, nokho baphuphuthekile, abamboni, banqaba ukukholwa nguye. Ababoni ukuthi nguyena othunyiwe nguYise uNkulunkulu uMdali wezulu nomhlaba ukuba abe nguMsindisi wabantu. Abamukeli ubufakazi obukhulu obumfakazelayo ukuthi nguyena othunyiwe nguYise ukuba agcwalise okwalotshwa ngabaprofethi eTestamenteni elidala. Baphuphuthekisiwe kangaka bengaboni ukuthi umuntu akakwazi ukuzisindisa ngokugcina imithetho, noma imitheshwana emisiwe yibo abapristi babaJuda, noma yibo abafundsi bomthetho bakubo, noma ngabaprofethi babantu abathi baphiwe yona ngezibonakaliso zikamoya othile.  Baphuphuthekisiwe kangaka bengaboni ukuthi umuntu akakwazi ukuzisindisa ngokugcina nawo umthetho ophiwe nguNkulunkulu ngesandla sikaMose entabeni yaseSinai. Izwi lentshumayelo yanamuhla lithanda ukusisiza ukuba siqonde

1.ukuthi akusisizi ekusindisweni, uma sithemba uMose, uma sithemba esikwenzayo ngokomthetho;

2. nokuthi siyasindiswa ngokukholwa nguJesu ofakazelwa yimibhalo.

 

1. Asisindiswa ngokumethemba uMose. Asisindiswa ngokwethemba esikwenzayo ngokomthetho, ngokuba uMose unguye osimangalelayo. Umthetho kaNkulunkulu uyasimangalela njalo. Noma umuntu engakwenza konke esikuyaliweyo ngamazwi omthetho kaNkulunkulu, umelwe ukuvuma ukuthi akayinceku yalutho, ukwenzile nje ebefanele ukukwenza, njengokusho kukaJesu. Kuqinisile! Umthetho wanikezwa ngoMose. Kodwa yena owuqondayo uzovuma masinyane ukuthi ngeke aphile ngawo, ngokuba noma ezama ngamandla akhe onke ukuwugcina, kukhona njalo okungenziwanga. Kusobala. Akukho-muntu ophilayo ngomthetho phambi kukaNkulunkulu, ngokuba akukho-muntu owugcinayo ngokwempela. Kunguyena kuphela owenzayo lokho okulotshiwe emthethweni ozophila ngakho. Ongawugcinanga ngokupheleleyo usephansi kwesiqalekiso somthetho. UMose wabhala leliqiniso encwadini kaDuternonomi, wathi: “Makaqalekiswe ongawaqinisi amazwi alomthetho ukuba awenze,” Dut. 27:26. Okusho ukuthi kuyaqalekiswa ongawaqinisi onke lawomazwi ukuba awenze onke. Noma siwenze konke ebesifanele ukukwenza, sisavuma ukuthi asiyizinceku zalutho, njengokusho kukaJesu kuLuka 17:10. “Ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa, unecala kuyo yonke.” Makukhanye kithina sonke ukuthi akusisizi ekusindisweni, uma sithemba uMose noma esikwenzayo ngokomthetho wakhe. Sidinga ukulunga okwedlula ukulunga komthetho, ngisho ukulunga okwedlula ukulunga kokungathi komthetho.

 

2. Ekusindisweni kwethu sidinga ukulunga esikulungiselwe nguye ongenasono, esikufakazelwe yimibhalo. ImiBhalo isho ngokukhanya okukhulu ukuthi abantu abagcinanga isivumelwano somthetho kaNkulunkulu esamiswa ngesandla sikaMose, basaphula sona, Jer. 31:32. Kwakudingeka ukuba uNkulunkulu amise isivumelwano esisha. Sona sathenjiswa kwasekuqaleni komhlaba. Siyisivumelwano sezithembiso zikaNkulunkulu ezikhuluma ngokukhanya okukhulu ngokufika kukaMesia, kukaKristu, nangomsebenzi wakhe wokulungisela abantu bonke bezizwe zonke bezikhathi zonke ukusindiswa ngokukholwa nguye. Umphostoli uPawulu uyakhuluma ngokukhanya okukhulu ukuthi lesisivumelwano sezithembiso ezanikwa uAbrahama nenzalo yakhe uKristu, saqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili, uthi umthetho wavela emva kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, wathi: Lomthetho owafika emuva wawungasesuli isivumelweno sezithembiso. Yikho okushiwo nguJesu ezwini lentshumayelo yanamuhla, uma esho ukuthi abaJuda bacabanga ukuthi banokuphila okuphakade emibhalweni, yiyona efakaza ngaye.

 

Akwenzeki ukuba silethe konke okulotshiwe emibhalweni yeTestamente elidala ngaye uJesu. NoMose waloba ngoJesu; uMose akalobanga imithetho kuphela. UJesu uthi: “Ngokuba uma benikholwa nguMose, beniyakukholwa yimina, ngokuba yena waloba ngami.” Esevukile uJesu washo kulabayabafundi ababeya e-Emawuse, wathi: “O nina eningaqondiyo nenilibele enhlizyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi! UKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho, aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela kuMose nakubaprofethi bonke, wabachasisela emibhalweni okuqondene naye,” Luka 24:25-27. Wayesethi nakubo abafundi ababebuthene, mhla uJesu ezibonakalisa kubo khona eJerusalema kusihlwa: “Yiwo lawomazwi ami engawakhuluma kini ngisenani okuthi: Kumelwe ukugcwaliseka konke okulotshwé ngami emthethweni kaMose, nakubaprofethi, nasemaHutsheni. Khona wayesevula ingqondo yabo, ukuze baqonde imibhalo. Wathi kubo: Kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka, kube-ngukuthethelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema,” Luka 24:44-47.

 

Umphostoli uPetru wathatha emkhosini wePhentekoste ngamandla amakhulu emibhalweni yeTestamente elidala amazwi amahle ayefakazela okuqondene nokuthululwa kukaMoya oNgcwele, nangokubethelwa, nokufa, nokuvuka kukaKristu. Endlini kaKoreneliyu ungathi wahlanganisa lobufakazi babaprofethi beTestamente elidala ngevesi elilodwa ukukhomba ukuthi ngokwempela siyasindiswa nguJesu Kristu ngokuthethelelwa egameni lakhe, wathi: “Ngaye bonke abaprofethi bafakaza ukuthi ngegama lakhe bonke abakholwa nguye bayakwamukela ukuthethelwa kwezono,” izE. 10:43.

 

UMose ulobile ngenzalo yowesifazane ethenjisweyo ukuthi izofika ukuchoboza ikhanda lenyoka endala, wathi: “UJehova uNkulunkulu wathi enyokeni: … Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo,” Gen. 3:14-15.  Waloba ngenzalo kaAbrahame, imindeni yonke yomhlaba ibizobusiswa ngayo, Gen. 12:3, waphawula ukuthi ngokukholwa izithembiso lezo uJehova wambalela lokhu kukholwa kwakhe kube ngukulunga, Gen. 15:6. UAbrahame wakhuluma nendodana yakhe uIsaka izwi elikhulu lokuthi “uNkulunkulu uzakuzibonela imvu yomnikelo,” Gen. 22:8. Encwadini kumaHeberu siyafunda ukuthi uAbrahame waphumelela ukulalela uNkulunkulu, mhla emthumile ukwenza umnikelo wokushiswa ngendodana yakhe uIsaka, ngokukholwa ukuthi “uNkulunkulu unamandla okuvusa nakwabafileyo,” Heb. 11:19. UMose waloba nangengonyama eyobe evela kuJuda, nangentonga yobukhosi engasuki kuJuda, Gen. 49:9-10; nangenkanyezi kaJakobe, nangentonga yobukhosi bukaIsrayeli, Num. 24:17; nangomprofethi esimelwe ukumuzwa sonke, Dut. 18:18-19.

 

“Nihlola imibhalo, ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo; yiyona efakaza ngami,” usho njalo uJesu. Nokho abaJuda babengakholwa nguye, babecabanga ukuthi bazophumelela ukuma phambi kukaNkulunkulu ngakho abakwenzileyo ngokwengqondo yabo. Siyabahawukela. Kodwa akusizi lutho ukucabanga nokukhala ngabo. Umbuzo omkhulu yilowo: Thina siyakholwa na? Siyabamukela ubufakazi obukhanyayo kangaka ngaye uJesu Kristu na? Izingelosi zamemeza ngokuzalwa kwakhe ukuthi unguMsindisi iNkosi, sizalalelwe yena. UJohane umbhapathizi wamkhomba, wathi: uJesu uyiWundlu likaNkulunkulu elithwala izono zezwe. UJesu wazifakazela ngezenzo zakhe nangamazwi akhe ukuthi nguyena impela oze emhlabeni ukusindisa okulahlekileyo. NoYise uqobo wamfakazela embhapathizweni wakhe nasentabeni, mhla ekhazimuliswa ukuthi uJesu uyiNdodana yakhe ezelwe iyodwa. Khona entabeni yenkazimulo wathasisela, wathi: Siyizwe iNdodana yakhe. UNkulunkulu uYise wamukela ukufa kukaJesu kokufela esiphambanweni, wamvusa kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Kanjalo siyakholwa kanye nabaningi phambi kwethu ukuthi siyasindiswa ngokukholwa nguJesu Kristu, samukelwe nguye ukuba sibe ngabakhe, siphile naye embusweni wakhe, sesiyathanda ukumkhonza ngentokozo enkulu.

 

Izwi liyakhanya lithi: Asikwazi ukusindiswa ngokwethemba uMose noma lokhu esikwenzile, kodwa siyasindiswa ngokukholwa nguJesu Kristu ofakazelwe ngokukhanya okukhulu ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu, uMsindisi wabantu bonke. Amen.

 

9. Umkhuleko: Yebo, Nkosi Baba osezulwini, siyabonga, sibonga izwi lakho, mawuqinise ukukholwa kithi ukuba singangabazi ngensindiso esiyilungiselwe nguJesu. Mawusisize ukuba sibe nesibindi nenkululeko enkulu ukuba sidlulisele lobufakazi obuhle nakwabanye, abaningi bezwe ngoMsindisi wabo, nabo bakholwe nguye. Sicela lokhu ngenxa yomusa wakho osiphathe ngawo ngenxa kaJesu Kristu, iNdodana yakho, iNkosi noMsindisi wethu. Amen.

Umkhuleko weNkosi: Baba wethu osezulwini …

 

10. Iculo 142/125

 

Ukuthula kukaNkulunkulu odlula ukuqonda konke makulondoloze izinhliziyo zethu nemicabango yethu kuKristu  Jesu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen.

Lentshumayelo ilotshiwe ngo-1999 ngu-E. A. W. Weber.

Ukucindezelwa nokuthunywa kwezintshumayelo kuyasekelwa yinhlangano ethiwa: Lutheran Heritage Foundation.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.