Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

Lutheran Sermons in isiZulu and seTswana

Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

Thero ka Sontaga wa 1 morago ga moletlo waBorarobongwe, e le ka 26. 06. 2011                                                            35/2011

Mo leineng la Modimo o e leng Rara le Morwa le Mowa o o Boitshepo!

 

1.             Sefela sa 148 – 131/144

2.             Thapelo: “Morena, bula molomo wa me gore o bolele tumiso ya leina la gago!” Morena Jesu Keresete, o kabolole ditsebe, o bule dipelo tsa rona gore re utlwe, re tlhaloganye Lefoko la gago, re farologanye sentle fa gare ga molao le Efangele, re tlhaloganye mafoko a a re sekisang gore re ipobole maleo a rona, re di hutsafalele, re tlhaloganye gore re tlhoka boitshwarelo jo re bo baakanyeditsweng ke wena. Kabolola ditsebe tsa rona, o bule dipelo tsa rona gore re dumele gore re baakanyeditswe boitshwarelo le pholoso le botshelo jo bo sa khutleng ke wena ka loso lwa gago, le ka tsogo ya gago. Morena Jesu Keresete, re a go leboga. Amen.

 

3.             Epistolo ka fa thulaganyong ya 2 e kwadilwe mo go 1 Johane 4:16b-21;

Efangele ka fa thulaganyong ya 1 e kwadilwe mo go Luka 16:19-31.

 

4.                                                                                                                                                           A go ipolelwe tumelo ya bokeresete!             5. Sefela sa 38 – 36/37

6.                                                                                                                                                                       Thapelo ya mmadi wa thero.             7. Efangele ka fa thulaganyong ya 3 e kwadilwe mo go

Johane 5:39-47, e re: “’Lo batlisisa Dikwalo; gonne lo itlhoma lo ka nna le botshelo jo bo sa khutleng ka tsona, e tswe e le tsona tse di supang ka ga me. Mme lo gana go tla kwa go nna, gore lo tle lo nne le botshelo. Ga ke newe tlotlo ke batho. Mme ke itse gore ga lo na lorato lwa Modimo mo go lona. Nna ke tsile mo leineng la ga Rre, mme ga lo ntshole; fa o sele a ka itlela ka leina la gagwe, ene lo tla mo tshola. Lo ka dumela jang lona ba lo tlotlanang, mme tlotlo e e tswang mo Modimong o le osi yona lo sa e batle? Lo se ka lwa gopola gore nna ke tla lo baya molato mo go Rara. Moše ke ene yo o lo bayang molato, yo lo solofetseng mo go ene. Gonne fa lo ka bo lo dumetse Moše, le nna lo ka bo lo ntumetse; gonne ene o kwadile ka ga me. Mme fa lo sa dumele dikwalo tsa gagwe, mafoko a me lo ka a dumela jang?’” Amen.

 

8. Thero: Barategi mo Moreneng wa rona Jesu Keresete, ke bofofu jo bogolo, fa motho a sa bone lesedi motshegare. Ijoo, Jesu yo o buang le batho ke yoo. Ba mmona ka matlho. Le fa go ntse jalo, ba foufetse, ga ba mmone, ba gana go dumela mo go ene. Ga ba bone gore ke ene yo o romilweng ke Rraagwe Modimo Motlhodi wa legodimo le lefatshe gore e nne Mopholosi wa batho. Ga ba amogele bopaki jo bogolo jo bo mo supelang gore ke ene yo o romilweng ke Rraagwe gore a dirafatse tse di kwadilweng ke baporofeti mo Testamenteng e kgologolo. Ba foufaditswe mo go kalo, ga ba bone gore motho ga a kgone go ipholosa ka go tshegetsa melao, gongwe melawana e e tlhomilweng ke baperesiti ba Bajuta, gongwe ke baruti ba molao ba bone, gongwe ke baporofeti ba batho ba ba reng ba e laotswe ke diponatshego dingwe tsa mowa o o rileng. Ba foufaditswe mo go kalo gore ba se bone gore motho ga a kgone go ipholosa ka go tshegetsa molao, le fa e le molao o re o filweng ke Modimo ka seatla sa ga Moše mo thabeng ya Sinai. Lefoko la thero ya kajeno le rata go re thusa gore re lemoge

1. gore ga go re thuse mo go pholosiwang, fa re ikanya Moše, gongwe tse re di dirang ka fa molaong;

2. le gore re pholosiwa ka go dumela mo go Jesu yo re mo senoletsweng mo Dikwalong.

 

1. Ga re pholosiwe, fa re ikanya Moše, gongwe tse re di dirang ka fa molaong, gonne Moše ke ene yo o re sekisang. Molao wa Modimo o re sekisa ka metlha. Le fa motho a ka dira tsotlhe tse a di laetsweng ka mafoko a molao wa Modimo, o tshwanetse go ipolela gore ke motlhanka yo o se nang molemo, o dirile fela se a neng a tshwanetse go se dira, jaaka Jesu a bua mo go Luka 17:10. Ke nnete. Molao o filwe ka Moše. Mme yo o o tlhaloganyang o tla ipolela ka pejana gore ga a ka ke a tshela ka ona, gonne le fa a ka leka ka thata yotlhe ya gagwe go o dirafatsa, go setse dingwe, o ka re tse dintsi tse di sa dirwang, le e seng go dirafadiwa  ke motho. Go a bonala gore ga go na motho ope yo o ka tshelang ka molao fa pele ga Modimo, gonne ga go na motho yo o o tshegetsang ka botlalo. Ke ene fela yo o dirafatsang tsotlhe tse di kwadilweng mo molaong yo o tla tshelang ka ona. Yo o sa o dirafatseng ka botlalo o mo tlase ga khutso ya molao. Moše o kwala boammaaruri joo mo lokwalong lwa gagwe lwa Doiteronomio 27:26, a re: “Go hutsitswe yo o sa dirafatseng mafoko otlhe a molao oo ka go dira ka one.” Ke gore go hutsiwa yo o sa dirafatseng mafoko otlhe a mafoko ao gore a a dire. Le fa re ka dira tsotlhe tse re di laetsweng gore re di dire, re sa ntse re ipolela gore re batlhanka ba re se nang molemo, “gonne le fa motho a ka tshegetsa molao otlhe, mme a tlola taolo e le nngwe fela, o molato mo go ona otlhe,” Jak. 2:10. A go utlwale mo go rotlhe gore ga go thuse mo pholosong, fa motho a ikanya Moše gongwe tse a di dirileng ka fa molaong wa gagwe. Re tlhoka tshiamo e e fetang tshiamo ya molao, ke raya tshiamo e e fetang tshiamo ya go ka re ya molao.

 

2. Mo pholosong ya rona re tlhoka tshiamo e re e baakanyeditsweng ke ene yo o se nang boleo, yo re mo senoletsweng mo Dikwalong. Dikwalo di supa ka thanolo e kgolo gore batho ga ba a ka ba tshegetsa kgolagano ya molao wa Modimo e e neng ya tlhongwa ka seatla sa ga Moše, ba e robile, ba e tlodile, Jer. 31:32. Ga tlhokega gore Modimo o tlhome kgolagano e ntšhwa. Yona o ka re ga se e ntšhwa, gonne e solofeditswe go tloga mo tshimolong ya tlholego. Ke kgolagano ya ditsholofetso tsa Modimo tse di buang ka thanolo e kgolo ka ga go tla ga Mesia, ka ga go tla ga Keresete, le ka ga tiro ya gagwe ya go baakanyetsa batho botlhe ba merafe yotlhe ba dipaka tsotlhe go pholosiwa ka go dumela mo go ene. Paulo moapostolo o bua ka thanolo e kgolo gore kgolagano eo ya ditsholofetso tse di neetsweng Aborahame le losika lwa gagwe lo e leng Keresete ya tlhongwa ke Modimo pele, a re molao wa tlhaga morago ga dinyaga tse di makgolo a le mane le masome a le mararo, a re: Molao oo o o tlileng morago ga o dirolole, le e seng go nyeletsa kgolagano ya ditsholofetso.

 

Ke sona se se rewang ke Jesu mo lefokong la thero ya kajeno, fa a bua a re: Bajuta ba itlhoma ba ka nna le botshelo jo bo sa khutleng ka tsona, e tswe e le tsona tse di supang ka ga gagwe. Ga go ka ke go dirafala gore re bue ka ga tsotlhe tse di kwadilweng mo Dikwalong tsa Testamente e kgologolo ka ga Jesu. Le Moše a kwala ka ga Jesu. Jesu a re: “Fa lo ka bo lo dumetse Moše, le nna lo ka bo lo ntumetse.” Ya re Jesu a sena go tsoga, a bua le barutwa ba ba neng ba ya kwa Emause, a re: “Ao, basena-tlhaloganyo ke lona, ba lo pelo di bonya go dumela tsotlhe tse baporofeti ba di buileng! A Keresete o ne a sa tshwanela go boga dilo tseo le go tsena mo kgalalelong ya gagwe. Jaanong a simolola ka Moše le ka baporofeti botlhe, a ba rarabololela tse di builweng ka ga gagwe mo Dikwalong tsotlhe,” Luka 24:25-27. A ba a bua le barutwa ba ba neng ba phuthega, fa Jesu a ne a iponatsa mo go bone teng kwa Jerusalema maabanyane, a ba raya a re: “Mafoko a me a ke a buileng le lona, fa ke sa na le lona, ke a gore: Tsotlhe tse di kwadilweng ka ga me mo molaong wa ga Moše le mo baporofeting le mo dipesalomeng di tshwanetse go dirafala. Ya baa gona o sedimosang tlhaloganyo ya bone gore ba tlhaloganye Dikwalo. A ba raya a re: ‘Go kwadilwe jalo, mme go ne go tshwanetse gore Keresete a boge, a be a tsoge mo baswing ka letsatsi la boraro. le gore go rerelwe merafe yotlhe boikwatlhao jo bo isang boitshwarelong jwa dibe ka leina la gagwe, go simolola mo Jerusalema,” Luka 24:44-47.

 

Moapostolo Petoro a tsaya ka nonofo e kgolo mo moletlong wa Pentekoste mo Dikwalong tsa Testamente e kgologolo mafoko a mantle a a supang tse di lebaganyeng le tshologo ya Mowa o o Boitshepo, le tsa papolo, loso, le tsogo ya ga Keresete. Mo ntlong ya ga Korenelio o ka re o ne a kopanya bopaki jotlhe jwa Testamente e kgologolo ka temana e le nngwe fela, a supa gore tota-tota re pholosiwa ke Jesu Keresete ka go itshwarelwa maleo mo leineng la gagwe, a re: “Ke ene yo baporofeti botlhe ba supang ka ga gagwe gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene o tla bona boitshwarelo jwa dibe ka leina la gagwe,” Dit. 10:43.

 

Moše o ne a kwala ka ga losika lwa mosadi lo lo solofeditsweng gore lo tla tla go tapeta tlhogo ya noga ya bogologolo, a re: “MORENA Modimo o raya noga o re: … ’Le gona ke tla baya letlhoo fa gare ga gago le mosadi le fa gare ga losika lwa gago le losika lwa gagwe; lone lo tla go tšhwetla tlhogo, mme wena o tla lo loma serethe,” Gen. 3:14-15. A kwala ka ga losika lwa ga Aborahame lo ditshika tsotlhe tsa merafe yotlhe ya lefatshe di tla tshegofadiwang ka lona, Gen. 12:3, a tshwaya gore ka go dumela ditsholofetso tseo Morena a balela Aborahame tumelo eo ya gagwe go nna tshiamo mo go ene, Gen. 15:6. Aborahame a bua le morwawe Isaka Lefoko le legolo a re: “Modimo o tla ipatlela, a iponele kwana ya setlhabelo sa phiso,” Gen. 22:8. Mo lokwalong go Bahebere re a buisa gore Aborahame o ne a kgona go utlwa Modimo go dira se a se laotsweng, fa o mo rometse go dira setlhabelo sa phiso ka morwawe Isaka, a kgona ka go dumela gore “Modimo o nonofile go ka mo tsosa le mo baswing,” Baheb. 11:19. Moše a kwala le ka ga tawana e e neng ya tla ya tlhaga kwa Juta, le ka ga thobane ya bogosi e e sa kitlang e tloga mo go Juta, Gen. 49:9-10; le ka ga naledi ya ga Jakobe, le ka ga thobane ya bogosi jwa Iseraele, Dip. 24:17; le ka ga moporofeti e rotlhe re tshwanetseng go mo utlwa, Doit. 18:18-19.

 

“Lo batlisisa Dikwalo; gonne lo itlhoma lo ka nna le botshelo jo bo sa khutleng ka tsona, e tswe e le tsona tse di supang ka ga me.” Jesu a rialo. Le fa go ntse jalo, Bajuta ba ne ba sa dumele mo go ene, ba gopola gore ba tla kgona go ema fa pele ga Modimo ka tse ba di dirileng ka fa tlhaloganyong ya bone. Re ba utlwela botlhoko. Mme ga go thuse sepe go akanya ka ga bone, le go lela ka ntlha ya bone. Potso e kgolo ke e: A rona re a dumela? A re amogela bopaki jo bo kalo jwa thanolo ka ga Jesu Keresete? Baengele ba ne ba kuela ka ga botsalo jwa gagwe, ba re: Ke Mopholosi, ke Morena, re mo tsaletswe. Johane mokolobetsi a mo supa, a re: Jesu ke Kwana ya Modimo e e tlosang boleo jwa lefatshe. Jesu o ne a itshupa ka ditiro tsa gagwe le ka mafoko a gagwe gore ke ene tota, o tlile mo lefatsheng go senka le go pholosa se se latlhegileng. Le Rraagwe ka esi a mo supa mo kolobetsong ya gagwe, le mo thabeng, fa a ne a galalediwa gore Jesu ke Morwawe yo o tsetsweng a le esi. Teng mo thabeng ya kgalaletso a oketsa, a re: Re utlwe Morwawe. Modimo Rara o amogetse loso lwa ga Jesu lwa go re swela mo sefapaanong, a mo tsosa mo baswing ka letsatsi la boraro. Fela jalo re dumela mmogo le ba le bantsi ba ba neng ba tshela pele ga rona gore re pholosiwa ka go dumela mo go Jesu Keresete, re amogetswe ke ene gore re nne ba gagwe, re tshele le ene mo pusong ya gagwe. Ke gona re ratang go mo direla ka boitumelo jo bogolo.

 

Lefoko le a utlwala, le re: Ga re ka ke ra pholosiwa ka go ikanya Moše, gongwe tse re di dirileng, mme re pholosiwa ka go dumela mo go Jesu Keresete yo re mo senoletsweng ka thanolo e kgolo gore ke ene Morwa Modimo, Mopholosi wa batho botlhe. Amen.

 

9.         Thapelo: Ee, Morena Rara yo o mo legodimong, re a leboga, re lebogela Lefoko la gago. Re a kopa gore o tiise tumelo mo go rona gore re se ka ra belaela malebana le pholoso e re e baakanyeditsweng ke Jesu. O re thuse gore re nne le bopelokgale le kgololesego e kgolo gore re fetisetse molaetsa o montle oo le mo go ba bangwe, ba le bantsi ba utlwe ka ga Mopholosi wa bone, le bone ba dumele mo go ene. Re kopa jalo ka ntlha ya bopelotlhomogi jwa gago jo o re tshwarang ka jona ka ntlha ya ga Jesu Keresete, Morwao, Morena, Morepholosi. Amen.

Thapelo ya Morena: Rara wa rona yo o mo legodimong …

 

10.        Sefela sa 35 – 33/33

 

A kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e boloke dipelo tsa rona le maikutlo a rona mo go Keresete Jesu, Morena, Morepholosi. Amen.

Thero eno e kwadilwe ke E. A. W. Weber,  ka ngwaga wa 1999/2005/.

Kgatiso le go rongwa ga dithero tseo go tshegediwa ke kopano e e bidiwang The Lutheran Heritage Foundation.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.