WIzintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Der Herr fuhr auf gen Himmel ...

WIzintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Intshumayelo ngomkhosi wokukhumbula ukwenyuka kweNkosi, ka 02. 06. 2011                            31/2011

Egameni likaNkulunkulu onguYise, neNdodana, noMoya oNgcwele

 

1.             Iculo 127/108

 

2.             Umkhuleko: Jesu Kristu owenyukele ezulwini ukuhlala ngakwesokunene sikaYihlo phezu kwemibuso yonke, namandla nezilimi zonke, yebo phezu kwakho konke okungaphawulwa emhlabeni lowo nasekozayo, siyabonga, ngokuba waqeda ukuboshwa kwethu, wabeka zonke izitha zethu phansi kwezinyawo zakho, sesiyacela, sithi: Mawusimele kuYihlo njalo, uvikele ikerike lakho, uliduduze, ube nathi ngezinsuku zonke ngezwi namasakramente akho, uze ubonakaliswe kithi ngosuku lenkazimulo yakho, mawusamukele embusweni wakho ongapheliyo, wena ophilayo, wabusa kanye noYihlo noMoya oNgcwele kuze kube phakade. Amen.

 

3.             Iphistola ngohlelo lwesibili lilotshiwe kuzo izEnzo 1:1-11;

Ivangeli ngohlelo lokuqala lilotshiwe kuLuka 24:44-53.

 

4. Isivumo senkolo: Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise …                                                                                                                                                                                                          5.Iculo 126/107

 

6.                                                                                                                                                            Umkhuleko wakhe ofundayo intshumayelo             7. Izwi lentshumayelo ngohlelo 3 lilotshiwe

ku-1 amaKhosi 8:22-24.26-28, lithi: “USolomoni wema phambi kwealtare likaJehova ebusweni balo lonke ibandla lakwaIsrayeli, welulela izandla zakhe ngasezulwini, wathi: Jehova Nkulunkulu kaIsrayeli, akakho unkulunkulu onjengawe phezulu ezulwini nasemhlabeni phansi, ogcina isivumelwano nomusa nezinceku zakho ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo, ogciné nenceku yakho uDavide ubaba lokho owakusho kuyo; yebo, owakukhuluma ngomlomo wakho ukugcwalisile ngesandla sakho njengokuba kunjalo namuhla. … Ngalokho, Nkulunkulu kaIsrayeli, maliqiniseke izwi lakho owalikhuluma encekwini yakho uDavide ubaba. Kepha uNkulunkulu uyakuhlala impela emhlabeni na? Bheka, izulu nezulu lamazulu alinakukwanela; pho, kakhulu kangakanani lendlu encane engiyakhileyo na? Mawubheke umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo, Jehova Nkulunkulu wami, uzwe ukukhala nokukhuleka inceku yakho ekukhuleka phambi kwakho namuhla.”Amen.

 

8. Intshumayelo: Bandla elithandekayo yeNkosi yethu uJesu Kristu, maqondana nokwenyuka kweNkosi uJesu Kristu isivumo sabaphostoli sithi: “Wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise uMninimandla onke;” esaseNikeya sithi: “Wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaYise;” nesika-Athanasiyu sithi: “Wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaYise;” nesaseAugsburg sithi: “Wenyukela ezulwini, ukuba ahlale ngakwesokunene sikaYise, abe-nobukhosi njalonjalo, abuse phezu kwezidalwa zonke, angcwelise bona abakholwa nguye.”

 

Izwi leNtshumayleo yanamuhla liyasisiza ukuba siqiniswe ekukholweni nasesivumeni sethu maqondana nokwenyuka kweNkosi uJesu Kristu ukuba singaphuthi kanye namaKristu abaningi abadukisiwe ngencazo yezidukisi ethi: UJesu Kristu iNkosi yethu wakhushulelwa ezulwini ukuba amukelwe yizulu kangaka ukuba ubuntu bakhe buvalelwe ezulwini, imbumbano yobuNkulunkulu nobuntu bakhe ahlanganisiwe ngayo oqotsheni lunye  ihlukaniswe. Ngenxa yalesisidukiso ikerike likaKristu lagcizelela iqiniso ukuba livume ukuthi njalo lapho ubuNkulunkulu bukaJesu bukhona nobuntu bakhe bukhona kakhulu ngokufundisa iqiniso lesidlo seNkosi, ngokuba lesiyasidukiso sibonakala ngendlela embi, uma kufundiswa ukuthi esidlweni seNkosi siyadla isinkwa kuphela, nokuphuza iwayini kuphela, nokuthi ikholwa lizozihlanganisa nomzimba kaKristu, negazi lakhe kuphela uma umoya wakhe wenyuselwa ezulwini ukuhlangana khona ngokomoya nakho okobuntu bukaJesu.  Ngakho lokhu ngithi: Izwi lentshumayelo yanamuhla lingasisiza ukuqonda ukuwenyuka kweNkosi yethu kahle, ngokuba izwi leyo lithi: Bheka, izulu nezulu lamazulu alinakukwanela. Usolomoni, inkosi yaseJerusalema, wakhuluma neNkosi emkhulekweni wakhe. Okusho ukuthi izulu nezulu lamazulu alinakuyanela iNkosi uJesu Kristu eyakhushulelwa ezulwini. Khona ezulwini wamukelwa nguYise nokuphiwa isihlalo sobukhosi khona. Kwakungahlukaniswa khona ubuntu nobuNkulunkulu, ubuntu bakhe babungaboshelwa khona ukuba ubuntu bakhe buhlale khona, bungabi khona lapho ubuNkulunkulu bukhona, kube ubuNkulunkulu bakhe kuphela obunenkululeko ukuhlangana nmakholwa akhe ezindaweni zonke nasemhlabeni. Qha-ke, iNkosi yethu uJesu Kristu isithembisele ukuthi ukuthi, noma singabathathu noma ababili kuphela esihlangana egameni lakhe, enguye uNkulunkulu uqobo, nomuntu futhi uqobo. Masingadukiswa yizidukisi, kodwa sikholwe ngethemba eliqinileyo ukuthi siyamukela umzimba wakhe ngokudla umzimba wakhe esinkweni esibusisiwe, negazi lakhe elithululelwe kube ngukuthethelelwa kwezono, uma siliphuza ngewayini elibusisiwe esidlweni sakhe. Ake sikholwe, sivume ngalawaya mazwi esivumo saseAugsburg, ukuthi yena-ke onguNkulunkulu uqobo ozelwe nguYise phambi kwezikhathi zonke, nomuntu futhi uqobo ozelwe nguMariya intombi, nowake wabethelwa esiphambanweni, nokufa, nokuvuka, ukuthi nguye oyiNkosi yethu ehlezi enkazimulweni yayo ngakwesokunene sikaYisa ukubusa izidalwa zonke.

Kanti nguye osagcwalisa izithembiso nokuprofetha kwakhe. Masingakhohlwa isithembiso sakhe avalelisa abafundi bakhe ngaso ngosuku lokwenyuka kwakhe esithi: “Bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube-sekupheleni kwezwe.” Ezwini lentshumayelo yanamuhla uSolomoni uyakhuluma ngesithembiso iNkosi eyakhuluma ngaso ngaphambili ukusithembisa uDavide uyise ukuthi indodana yakhe izophumelela ukumakhela uNkulunkulu indlu yokumkhonza, ngisho ithempeli. Mhla uSolomoni wakhuleka umkhuleko wokuvula ithempeli, lesisithembiso sikaNkulunkulu sasisegcwalisiwe yiNkosi yamakhosi uNkulunkulu. USolomoni wayesephiwa ukwakha lelithempeli elihle elavulwa ngalesosikhathi. Futhi uSolomoni wathinta isithembiso esamenyezelelwe uyise nguNkulunkulu ngomprofethi uNathane esithi: “Akuyikunqunywa-muntu kuwe emehlweni ami ukuhlala esihlalweni sobukhosi sakwaIsrayeli.” Wacela ukuba lelizwi lesithembiso uNkulunkulu owalikhuluma kuye inceku yakhe uDavide uyise ligcinwe, ligcwaliswe. UNkulunkulu wezwa umkhuleko lowo kaSolomoni. Lesisithembiso sagcinwa, sagcwaliswa ngokwenyuka kweNkosi, indodana kaDavide eyiNkosi yakhe futhi njengokusho kweHubo 110, nangezwi elilotshiwe kuMath. 22:41-45. UJesu Kristu uyiyo indodana kaDavide eyakhushulelwe ezulwini ngosuku 40 emva kokuvuka kwakhe, izinsuku ezingu-10 phambi kokuthululelwa kukaMoya oNgcwele kubafundi bakhe ngomkhosi wePhentkoste.

 

Unguye esivuma ngaye ngamazwi esivumo saseAugsburg athi: “Wenyukela ezulwini, ukuba ahlale ngakwesokunene sikaYise, abe-nobukhosi njalonjalo, abuse phezu kwezidalwa zonke, angcwelise bona abakholwa nguye ngokuthumela uMoya oNgcwele ezinhliziyweni zabo, obabusayo, abaduduze, abaphilise, abavikele kuSathane nakuwo amandla esono.” Ngalawomazwi sekuthintiwe esikuzwayo ezwini lentshumayelo yanamuhla ukuthi wagcwalisa izithembiso zakhe, ngokuba wasilungisela izindawo emhlabeni lapho etholakala khona nasezinsukwini zanamuhla, noma ekhushulelwe ezulwini. Sesizwile ukuthi ukubo abahlangana egameni lakhe, nokuthi unabo abamukele umyalo wakhe ukwenza izizwe zonke abafundi bakhe ngokubabhapathiza egameni likaNkulunkulu onguYise neNdodana noMoya oNgcwele, nangokufundisa abantu bezizwe zonke ukugcina uJesu akuyalé ngakho.  Ngokwempela uJesu Kristu iNkosi yethu ovukile kwabafileyo wathembisa abafundi bakhe ukuthi uma bethethelela isoni esikhalela izono zaso egameni likaNkulunkulu onguYise neNdodana noMoya oNgcwele uyakuba othethelelwe impela. Wamisela abafundi bakhe isidlo somzimba negazi lakhe elingcwele ukuba badle umzimba wakhe esinkweni, baphuze igazi lakhe ewayinini ukuba babe nokuthethelelwa kwezono. Wayethembisa bonke abakhuleka kuYise egameni lakhe ukuthi bayakwamukela abakucelayo, nokuvulelwa, mhla bengqongqotha.

 

Ake simethembe, sikholwe, singangabazi ukuthi uJesu uzogcwalisa akuthembisayo, njengalokhu zonke izithembiso zaphambili sezigcwalisiwe nguNkulukulu. Ake simele iqiniso elihle elikhulu elithi: Nezithembiso ezingakagcwaliswa kuze kube namuhla, zizogcwaliswa ngesikhathi sazo, kakhulu leso esakhulunywa ngosuku lokwenyuka kwakhe yizingelosi esithi: “Madoda aseGalile, nimeleni nibheka ezulwini na? UJesu lo, osuswé kini enyuselwa ezulwini, uyakuza kanjalo, njengalokhu nimbonile eya ezulwini.” Uzobuya uzokwahlulela abasahambayo nabafileyo. Impela lesisithembiso siyakugcwaliswa, njengaso sokuthululela uMoya oNgcwele phezu kwabafundi esagcaliswa ngomkhosi wePhentekoste waseJerusalema.

 

Ngakho lokhu umkhosi wokwenyuka kweNkosi ungumkhosi othanda ukuvuselela amakholwa kaJesu Kristu ukuba bathokozele insindiso awayilungiselwe yiNkosi, nezithembiso zayo zokuthi usezwa imikhuleko yethu, nokuthi usavuselela abashumayeli ukuba bashumayele intethelelo yezono egameni likaJesu, bameme abangakabhapathizwa ukuba bazinikele ukubhapathizwa, abahlubukileyo babuyele embhapathizweni wabo, amakholwa onke asondele njalo esibikweni nasesidlweni seNkosi. Yikho iNkosi uJesu ethanda ukuba kwenzeke, ize ibuye ngosuku lokugcina, isamela amakholwa ayo kuYise. Yebo, kuqinisile, yenyukele ezulwini, kodwa isekithi ngezwi namasakramente ayo. Ake sithokozele izithembiso zeNkosi yethu uJesu Kristu, ezisegcwalisiwe, ezigcwaliswa namuhla, nazo ezisayakugcwaliswa esikhathini esiayo! Amen.

 

9.             Umkhuleko: Nkosi Jesu Kristu, Ndodana kaNkulunkulu wawuhlupheka ebumpofwini obukhulu usahamba lapha emhlabeni, kodwa manje usesihlalweni sobukhosi ngakwesokunene sikaYihlo, uyiNkosi ekongamela konke okusezulwini nasemhlabeni, futhi nguwe ophilisa konke, nokukubusa phezu kwakho konke. Siyakhuleka kuwe, siyacela sithi: Mawusithumele uMoya wakho oNgcwele, uthumele izisebenzi eziqotho ekerikeni, uzihlakanisphise, uqinise izwi lakho, umelane noSathane namakhosi amabi, ulondoloze umbuso wakho ngamandla, zonke izitha zakho zibekwe phansi kwezinyawo zakho, thina sinqobe ngawe isono, ukufa, nakho konke okubi. Mawusizwe ngenxa yothando lwakho olukhulu. Amen.

Umkhuleko weNkosi: Baba wethu osezulwini …

 

10.           Iculo 128/109

 

Ukuthula kukaNkulunkulu odlula ukuqonda konke makulondoloze izinhliziyo zethu nemicabango yethu kuKristu  Jesu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen.

Lentshumayelo ilotshiwe ngomnyaka ka-2011 ngu-E. A. W. Weber

Ukucindezelwa nokuthunywa kwalezintshumayelo kuyasekelwa yinhlangno ethiwa: Lutheran Heritage Foundation

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.