Thero ka moletlo wa go gopola tlhatlogo ya Morena, e le ka 02. 06. 2011 31/2011

Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

Der Herr fuhr auf gen Himmel ...

Thero ka moletlo wa go gopola tlhatlogo ya Morena, e le ka 02. 06. 2011      31/2011

Mo leineng la Modimo o e leng Rara le Morwa le Mowa o o Boitshepo!

 1.         Sefela sa 143 – 126/130

 

2.         Thapelo: Morena Jesu Keresete, yo o tlhatlogetseng kwa legodimong go nna mo letsogong le letona la ga Rrago godimo ga magosi, le dithata le dipuo tsotlhe le godimo ga tsotlhe tse di bolelwang mo lefatsheng leno le mo go le le tlang, re a go leboga, ka o khutlisitse kgolego ya rona, wa baya dira tsotlhe tsa rona fa tlase ga dinao tsa gago, re a go rapela, re re: A o ko o re emele fa pele ga Rrago ka gale, go femela, le go gomotsa Kereke ya gago, o bo o nnele ruri mo go rona ka malatsi otlhe ka Lefoko le disakaramente tsa gago, go tsamaya o iponatse go rona ka letsatsi la kgalalelo ya gago, o re amogele mo pusong e e sa khutleng, wena yo o tshelang, wa busa mmogo le Rara le Mowa o o Boitshepo ka bosenabokhutlo. Amen.

 

3.         Epistolo ka fa thulaganyong ya 2 e kwadilwe mo Ditirong tsa baapostolo 1:3-11;

Efangele ka fa thulaganyong ya 1 e kwadilwe mo go Luka 24:44-53.

 

4.                                                                                                           A go ipolelwe tumelo ya bokeresete! 5. Sefela sa 145 – 128/-

6.                                                                                                                        Thapelo ya mmadi wa thero.             7. Lefoko ka fa thulaganyong ya 3 le kwadilwe mo go

1 Dikgosi 8:22-24.26-28, le re: “Ke fa Salomo a ema fa pele ga aletare ya MORENA, phuthego yotlhe ya Iseraele e mo lebile, a tsholeletsa mabogo kwa legodimong a re: ‘MORENA, Modimo wa Iseraele, kwa godimo mo legodimong le fa fatshe mo lefatsheng ga go na modimo ope o o tshwanang nao. Wena o bolokela batlhanka ba gago kgolagano le bopelotlhomogi fa ba sepela fa pele ga gago ka pelo yotlhe. Wena o diretse motlhanka wa gago Dafita rre, tse o di mo solofeditseng. Ruri, o ne o di buile ka molomo wa gago, mme jaanong o di dirafaditse ka seatla sa gago jaaka go ntse kajeno. … Jaanong he, Modimo wa Iseraele, ka thapelo, a lefoko la gago le o le solofeditseng motlhanka wa gago Dafita rre le direlwe nnete. Mme a ruri Modimo o ka aga mono lefatsheng? Kana legodimo le legodimo le le godimodimo ga le go lekane. Jaanong Ntlo e ke e agileng yona e tlhaela bogolo jang! MORENA, Modimo wa me, ngoka thapelo ya motlhanka wa gago le mokokotlelo wa gagwe gore o utlwe go goelela le go rapela mo motlhanka wa gago a go rapelang fa pele ga gago kajeno.” Amen.

 

8. Thero: Phuthego e e rategang ya Morena wa rona Jesu Keresete, malebana le tlhatlogo ya Morena Jesu Keresete Boipolelo jwa Baapostolo jwa re: “A tlhatlogela kwa legodimong, o ntse ka fa letsogong le le jang la Modimo Rara, Mong-wa-thatha-yotlhe.” Jwa kwa Nitsea jwa re: “E bile o tlhatlogetse kwa magodimong, o ntse ka fa letsogong le le jang la ga Rara.” Jwa ga Athanasio jwa re: “A tlhatlogela kwa legodimong, o ntse ka fa letsogong le letona la Modimo Rara Mong-wa-thata-yotlhe.” Jwa kwa Augsburg jwa re: “A tlhatlogela kwa legodimong, a nna fa letsogong le letona la ga Rara gore a buse a laole dibopiwa tsotlhe ka bosenabokhutlo, a itshepise ba ba dumelang mo go ene.”

 

Lefoko la thero ya kajeno le a re thusa gore re tiisiwe mo tumelong le mo boipolelong jwa rona malebana le tlhatlogo ya Morena Jesu Keresete gore re se fose mmogo le bakeresete ba le bantsi ba ba timeditsweng ka tlhaloso ya batimetsi e e reng: Morena Jesu Keresete o tlhatloseditswe kwa legodimong gore a tsholwe ke legodimo mo go kalo gore botho jwa gagwe bo tswalelwe mo legodimong, momagano e Bomodimo le botho jwa gagwe bo momagantsweng ka yona  mo personeng e le ngwe fela e kgaoganngwe, gore kereke ya bokeresete e rute, e ipolele ka metlha gore kwa boModimo jwa ga Jesu ba leng teng le botho jwa gagwe bo teng. Timetso eo e bonala ka botlhoko ka thuto ya bone ba ba reng: Mo selalelong sa Morena re ja senkgwe fela, le go nwa weine fela, ka ntlha ya timetso ya bone e e reng: Mmele a ga Jesu o tswaletswe mo legodimong, fela jaaka madi a gagwe. Modumedi o ka kopana le mmele le madi a ga Keresete fela, fa mowa wa gagwe o tlhatlogela mo legodimong go kopana teng le tsa botho jwa ga Keresete. Ke moo ke re: Lefoko la thero ya kajeno le ka re thusa go tlhatloganya tlhatlogo ya Morena sentle, gonne Lefoko leo le re: Kana legodimo le legodimo le le godimodimo ga le go lekane. Salomo kgosi ya kwa Jerusalema o bua le Morena mo thapelong ya gagwe. Ke gore Legodimo la legodimo le le godimodimo ga le lekane Morena Jesu Keresete yo o neng a tlhatloseditswe kwa legodimong. Teng koo o amogetswe ke Rraagwe, le go fiwa setulo sa bogosi teng, ga a ka a kgaoganngwa teng gore botho jwa gagwe bo nne ko, boModimo fela bo nne bo kgololesegile go kopana le badumedi ba gagwe kwa le kwa. Nyaya, Morena Jesu o re solofeditse gore o fa gare ga ba le babedi, le ba le bararo ba ba kopanang mo leineng la gagwe, e le ene Modimo ruri, le motho ruri. A re se ka ra timediwa ke batimetsi, mme re ikanye gore re amogela mmele wa gagwe mo senkgweng, le madi a gagwe a re a tshologeletsweng mo weineng mo selalelong sa Morena gore re nne le boitshwarelo jwa dibe. Re ikanye ka fa mafokong ale a boipolelo jwa kwa Augsburg, fa e le ene yo e leng Modimo ruri yo o tsetsweng ke Rara ka bosenatshimologo, le motho ruri yo o tsetsweng ke Maria wa lekgarebe go nna Morena wa rona, a nne mo bogosing ka fa letsogong le letona la ga Rara go busa dibopiwa tsotlhe.

 

Kana ke ene yo o sa ntseng a dirafatsa ditsholofetso le dipolelelo-pele tsotlhe tsa gagwe. A re se ka ra lebala tsholofetso ya gagwe e a sadisitseng barutwa ba gagwe pila ka yona ka letsatsi la tlhatlogo ya gagwe, e e reng: “Mme itseng, nna ke na le lona ka malatsi otlhe go ya bokhutlong jwa lefatshe.”  Mo Lefokong la thero ya kajeno Salomo o bua ka ga tse Morena a di boleletseng pele go solofetsa Dafita rraagwe, fa morwae a tla kgona go agela Modimo ntlo ya kobamelo, e bong tempele. Fa Salomo a ne a rapela thapelo ya go bula tempele polelelo-pele ele e ne e setse e dirafaditswe ke Modimo. Salomo o ne a fiwa go aga tempele e ntle eo. Salomo o umaka le tsholofetso, gongwe polelelo-pele e e boleletsweng rraagwe ke Modimo ka moporofeti Nathan, e e reng: Ga o kitla o tlhoka monna fa pele ga me yo o dutseng mo sedulong sa bogosi sa Iseraele. Salomo o ne a kopa gore Lefoko leo la tsholofetso le Modimo o le solofeditseng motlhanka wa ona Dafita rraagwe le direlwe nnete, le dirafadiwe. Modimo o utlwile thapelo eo ya ga Salomo. Tsholofetso eo e dirafaditswe ka tlhatlogo ya Morena, morwa Dafita yo e bileng e le Morena wa ga Dafita ka fa Pesalomeng 110, le Math. 22:41-45. Ke ene Jesu Keresete, Morwa Dafita, yo o tlhaloseditsweng kwa legodimong ka letsatsi la 40, ya re a sena go tsoga mo baswing, letsatsi la 10 pele a ise a goromeletse Mowa o o Boitshepo mo barutwang ba gagwe ka moletlo wa Pentekoste.

 

Ke ene yo re mo ipolelang ka mafoko a Boipolelo jwa kwa Augsburg a a reng: Keresete o ne a tlhatlogela kwa legodimong, a nna fa letsogong le letona la ga Rara gore a buse a laole dibopiwa tsotlhe ka bosenabokhutlo, a itshepise ba ba dumelang mo go ene ka go romela Mowa o o Boitsehpo mo dipelong tsa bone, o o ba tlhapisang, o ba tiisa, o ba gomotsa, o ba tshedisa, o ba abela dimpho tsa mefutafuta le masego, o ba femela mo go Satane le mo thateng ya boleo. Ka mafoko ao go setse go amilwe tse re di utlwang mo Lefokong la thero ya kajeno, fa a dirafatsa ditsholofetso tsa gagwe, gonne o re baakanyeditse manno mo lefatsheng kwa a ka bonwang teng, le kajeno, le fa a tlhatlogetse kwa legodimong. Re setse re utlwile, fa a le fa gare ga bone ba ba kopanang mo leineng la gagwe, fa a le le bona ba ba utlwileng taolo ya gagwe go dira merafe yotlhe go nna barutwa ba gagwe ka go ba kolobetsa mo leineng la Modimo o e leng Rara le Morwa le Mowa o o Boitshepo, le ka go ruta batho ba merafe yotlhe go tlhokomela le go boloka tse di laetsweng ke Jesu. Tota-tota Morena Jesu Keresete yo o tsogileng mo baswing o ne a solofetsa barutwa gagwe gore fa ba itshwarela moleofi yo o ikwatlhaelang maleo a gagwe mo leineng la Modimo o e leng Rara le Morwa le Mowa o o Boitsheop o tla ba a itshwarestwe. O tlhomamiseditse badumedi ba gagwe selalelo sa mmele le madi a a boitshepo a gagwe gore ba je mmele wa gagwe mo senkgweng, ba nwe madi a gagwe mo weineng go itshwarelwa maleo. O solofeditse botlhe ba ba rapelang mo go Rraagwe mo leineng la gagwe gore ba tla amogela se ba se kopang, le go bulelwa, fa ba konyakonya.

 

A re ikanyeng, re se ka ra belaela ka gope, fa Jesu a tla dirafatsa tse a di solofeditseng, jaaka ditsholofetso le dipolelelo-pele tsotlhe tsa pele di dirafaditswe ke Modimo. Re emela boammaaruri jo bogolo jwa gore le ditsholofetso, le dipolelelo-ple tse di iseng di dirafadiwe di tla dirafadiwa ka nako ya tsona, bogolo yona e e boletsweng ka letsatsi la tlhatllogo ya gagwe ke baengele e e reng: “Lona banna ba Galelea, lo emetseng lo leletse kwa legodimong? Jesu yole yo o tsholeleditsweng kwa legodimong, a tswa mo go lona, o tla boa a tla, fela jaaka lo mmonye a ya kwa legodimong.” O tla bowa go atlholela batshedi le baswi ka letsatsi la bofelo. Tota tsholofetso eo e tla dirafadiwa, jaaka yona tshologo ya Mowa o o Boitshepo mo godimo ga barutwa e dirafaditswe ka moletlo wa Pentekoste wa kwa Jerusalema.

 

Ka moo moletlo wa tlhatlogo ya Morena ke moletlo o o ratang go tsoseletsa badumedi ba ga Jesu Keresete gore ba itumelele pholoso e ba e baakanyeditsweng ke Morena, le ditsholofetso tsa gagwe, fa a sa ntse a utlwa dithapelo tsa rona, fa a sa ntse a tsoseletsa bareri gore ba rere boitshwarelo jwa dibe mo leineng la ga Jesu, ba laletsa ba ba iseng ba kolobediwe gore ba ineele go kolobediwa, baikepi ba boele mo kolobetsong ya bone, badumedi botlhe ba atamele ka metlha mo boipobolong le mo selalelong sa Morena. Ke tsona tse Morena Jesu a ratang gore di dirafale, go ya a boe ka letsatsi la bofelo, a ntse a emela badumedi ba gagwe mo go Rraagwe. Ee, ke nnete o tlhatlogile mo legodimong, mme o ntse a le mo go rona ka Lefoko le disakaramente tsa gagwe. A re itumeleleng ditsholofetso tsa gagwe! Amen.

 

9.         Thapelo: Morena Jesu Keresete, Morwa Modimo, o ne o le mo khumanegong le mo ditlalelong mo lefatsheng, mme jaanong o ntse mo letsogong le le jang la ga Rrago, o le Morena yo o okameng tsotlhe tse di mo legodimong le mo lefatsheng, e bile ke wena, yo o di tshedisang, le go di busa. Re a go rapela, re re: A o ko o re romele Mowa o o Boitshepo wa gago, o romele badiri ba ba boifang Modimo mo kerekeng, o ba tlhalefise, o tiise Lefoko la gago, o ganetse Satane le barena ba ba bosula, o boloke puso ya gago ka thata, go ya baba botlhe ba gago ba latlhelwe ka fa tlase ga dinao tsa gago, mme rona re fenye ka wena boleo, loso, le tsotlhe tse di bosula. O re utlwe ka ntlha ya lorato lo logolo lwa gago. Amen.

 

Thapelo ya Morena: Rara wa rona yo o mo legodimong …

 

10.       Sefela sa 144 – 127/131

 

A kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e boloke dipelo tsa rona le maikutlo a rona mo go Keresete Jesu, Morena, Morepholosi. Amen.

Thero eno e kwadilwe ke E. A. W. Weber, ka ngwaga wa 2011

Kgatiso le go rongwa ga dithero tseo go tshegediwa ke kopano e e bidiwang The Lutheran Heritage Foundation.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.