Tag Archives: NGOKUSINDISWA

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUSINDISWA

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUSINDISWA Ngiyakholwa nguJesu Kristu iNdodana yakhe ezelwe iyodwa, iNkosi yethu, owathatshathwa ngoMoya oNgcwele, wazalwa nguMariya intombi, wahlushwa phansi kukaPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wembelwa, wehlela endaweni yabafileyo, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise uMninimandla-onke, lapho eyakubuya khona, ezokwahlulela abasahambayo … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , | Leave a comment