Izintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Jesus Christ is the light of the world


Intshumayelo ngesonto 8 emva komkhosi wobuThathwemunye, ka 14. 08. 2011               42/2011

Egameni likaNkulunkulu onguYise, neNdodana, noMoya oNgcwele

 

1.         Iculo 263/268

 

2.         Umkhuleko: Nkosi, Baba osezulwini, mawusisize, njengoba sibiziwe ngegama leNdodana yakho, usisize ukuba silahle konke ukungalungi. Mawusingcwelise ukuba sabelwe amandla ukuthela izithelo ezizohlala zibe khona, kuze kube sekuphileni okuphakade, ngaye uJesu Kristu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen.

 

3.         Iphistola ngohlelo lwesibili lilotshiwe ku-Ef. 5:8b-14;

Ivangeli ngohlelo lokuqala lilotshiwe kuMath. 5:13-16.

 

4.                                                                               Isivumo senkolo: Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise …          5. Iculo 260/265

 

6.                                                                                                   Umkhuleko wakhe ofundayo intshumayelo          7. Izwi lentshumayelo ngohlelo lwesithathu lilotshiwe

kuIsaya 2:1-5, lithi: “Indaba ayibonayo uIsaya indodana ka-Amose ngoJuda neJerusalema. Kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba, iphakame kunamagquma, nezizwe zonke ziyakugobhozela khona. Abantu abaningi bayakuhamba, bathi: Wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe; uyakusifundisa izindlela zakhe, sihambe emikhondweni yakhe, ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni, nezwi likaJehova eJerusalema. Uyakwahlulela phakathi kwezizwe, anqume phakathi kwabantu abaningi; bayakukhanda izinkemba zabo zibe-ngamakhuba, nemikhonto yabo ibe-ngocelemba; isizwe asiyikuphakamisela isizwe inkemba, zingabe zisafunda ukulwa. Wena-ndlu kaJakobe, woza sihambe ekukhanyeni kukaJehova.” Amen.

 

8. Intshumayelo: Bathandekayo eNkosini yethu uJesu Kristu, ngezwi leNkosi abaprofethi beTestamente elidala abalibonile, nokulizwa, abalambulelwe kukhona elisegcwalisiwe yiNkosi esikhathini esidlule, neligcwaliswa esikhathini esiphila kuso, nalo elingakagcwaliswa, elisayakugcwaliswa yiNkosi esikhathini esizayo. Nasezwini lentshumayelo yanamuhla elabonwa ngumprofethi uIsaya kukhona

1. izindaba esezigcwalisiwe mandulo;

2. nezindaba ezigcwaliswa esikhathini sanamuhla;

3. nezindaba eziyakugcwaliswa esikhathini esizayo.

1. Ake siqaphele esezigcwalisiwe mandulo. Yizo ezikhuluma ngomthetho kaNkulunkulu oyakuvela eSiyoni, nezwi likaJehova eJerusalema. Kungumthetho ohlukene nomthetho owake wavela entabeni yaseSinayi. Kuyaziwe ukuthi uNkulunkulu wanika imiyalelo eyishumi yomthetho wakhe entabeni yaseSinai. Ezwini lentshumayelo yanamuhla siyezwa ngomthetho wokukholwa ovela entabeni yaseSiyoni, nezwi lomusa elivela eJerusalema. Lesisithembiso sesigcwalisiwe. Siyezwa, ukuthi uLuka uyasitshela evangelini lakhe ngokuphawula ngokukhanya okukhulu lomthetho wokukholwa, nezwi levangeli elivela eSiyoni, naseJerusalema. Lavela khona, kuthé uJesu esehlushiwe, nokufela esiphambanweni, nokuvuka kwabafilayo eJerusalema, nokunika abafundi bakhe umyalo wokuba baye emazweni onke ukutshela nokushumayeza abantu okwenzekile eJerusalema ukulungisela abantu bezizwe zonke intethelelo yazono, nokuphila okuphakade. Kulotshiwe kuLuka ukuthi uJesu Kristu iNkosi yethu wayesethi kubafundi bakhe: “Yiwo lawomazwi ami engawakhuluma kini ngisenani okuthi: Kumelwe ukugcwaliseka konke okulotshwé ngami emthethweni kaMose, nakubaprofethi, nasemaHutsheni. Khona wayesevula ingqondo yabo, ukuze baqonde imibhalo, wathi kubo: Kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka okuyisa ekuthethelelweni kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Lelizwi elibizela abantu ekuphendukeni okuyisa entethelelweni yilona elisevelé mandulo eJerusalema nasentabeni yaseSiyoni.

 

2. Lisashunyayelwa nanamuhla. Lisagcwaliswa nokugcwaliseka lapha nalapha izintshumayelo zibizela abantu khona ekuphendukeni okuyisa entethelelweni yezono egameni likaKristu, lapho abantu belulekana khona ukulalela nokuzwa lentshumayelo. Yikho okugcwaliswa ngokufunzelwa nokuqhutshwa nguMoya oNgcwele ukuba abantu bavuselelane ukuza lapho iNkosi nensindiso yayo etholakala khona ukuba bazinikele embhapathizweni ukuba izithelo zokufa nokuvuka kweNkosi uJesu zidluliselwe kubo, bamukele intethelelo yezono ngezinsuku zonke kanye namakholwa onke, basondele esibikweni ukuvuma izono zabo ngokudakuba, nokwamukela intethelelo egameni likaNkulunkulu onguYise neNodana noMoya oNgcwele, basondele nasesidlweni seNkosi ukudla umzimba weNkosi esinkweni, nokuphuza igazi layo ewayineni. Impela yikho okugcwaliswa namuhla esikhathini esiphila kuso. Kukhona abashumayeli emazweni onke abamemayo abantu ngezwi elaqala entabeni yaseGolegotha lapho uJesu wafela khona esiphambanweni, ngisho eJerusalema lapho evuke khona kwabafileyo. Kukhona abamukelayo lesisimemo, basithothokozela, bakholwa ukuthi ngokwempela ngomlayezi lowo owavela eJerusalema, uNkulunkulu uyasikhanyisela  ezindaweni zonke, lapho lesisimemo siyiswa khona kubantu. Kungokukhulu. INkosi yasithembisa ukuthi kuyakugcwaliswa nangomuso. Kukhona abazinikelayo ukuzilungisela lomsebenzi omuhle ngokuya ekholishi ukufunda lomthetho nalelizwi elavela entabeni yaseSiyoni, naseJerusalema. Kuyakugcwaliswa, iNkosi uJesu ize ibuye ngosuku lokugcina ukusokwahlulela abasahambayo nabafileyo ukuba abantu bavuselelane, bagqugquzelane ukuhlangana lapho izwi libabizela ekuphendukeni okuyisa entethelelweni khona, lapho kwabelwa khona intethelelo ezibikweni, nakhona lapho kwabelwa khona umzimba negazi leNkosi esidlweni sayo ukuba abantu babalelwe ukulunga ngokuthethelelwa egameni likaJesu, nokuhamba ekukhanyeni kwakhe.

 

3., Ngokwesithathu siyezwa ukuthi kukhona nesindaba ezingakagcwaliswa,eiziyakugcwaliswa esikhathini esizayo. Yiwo amazwi athi: “Bayakukhanda izinkemba zabo zibe ngamakhuba, nemikhonto yabo ibe ngocelemba; isizwe asiyikuphakamisela isizwe inkemba, zingabe zisafunda ukulwa.” Lawomazwi azogcwaliswa ukuba enzeke ngokuphelele, kuyakuthi iNkosi esebuyile ukwahlulela abasahambayo nabafileyo. Kuyakwenzeka kuphela ezulwini, enkazimulweni yensindiso nokuphila okuphakade, ezulwini esizwa ngalo ngamazwi athi: “Bheka, itabernakele likaNkulunkuu likubantu; uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo, azesule izinyembezi zonke emehlweni abo, ukufa akusayikuba khona; nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayikuba khona; ngokuba okokuqala kudlulile.” Kuyakwenzeka endaweni lapho amagwala, nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, bengayikuvunyelwa ukungena khona. Ngisho bonke abazotshelwa nguMahluleli wosuku lokugcina isinqumo esithi: ”Dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe.” Nokho nalawomazwi azogcwaliswa ngokuphelele ngokusuku lokugcina kuphela, ngisho lawomazwi akhuluma ngokuhlalisana phakathi kwabantu, ayenzeka nanamuhla lapho abantu bevuma khona, bathi: “Ngakho lokhu sesithethiwe kahle ngokukholwa, sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu,” nalapho bezithoba khona phansi kwelisiqhubayo, nokusigqugquzela ukuthethelelana ngokwesicelo sesihlanu esithi: Nkosi, mawusithethelele amacala ethu, njengalokhu sithethelela abanamacala kithi. Amakholwa, abangamaKristu, abafundi bakaJesu balulekwa, nokugqugquzelwa ukuba ilanga lingashoni besathukuthele. Izwi likaNkulunkulu lisho njalo, kodwa okukhalisayo, nokudabukisa yilokhu: AbangamaKristu emabandleni, nabo abamukelani njengabantwana bendlu kaNkulunkulu. Kulokhukukhala, nokudabuka okunjalo masingadinwa, singalahli ukukholwa, yebo, sidabuke ngakho, sikhale izinembwezi ngakho konke okusasweleka emabandleni akithi maqondana nokuthethelelana, nokuthandana, nokwamukelana. Nokho sithokozele labo abahlalisana kahle nabanye, abakhonzana, nokusebenzelana ekuzwaneni emabandleni akithi ngokuthandana kwamaKristu, sithembe ukuthi ukuhlalisana nokukhonzana nokusebenzelana kuzoqhubekela hambili nangomuso ngokumelana noAdamu omdala, nangokuzinikela entandweni kaNkulunkulu ukuba ukuzondana kobhandululo kunqotshwe kakhulu phakathi kwamaKristu, naphakathi kwabeKerike ngokobuLuthere. UNkulunkulu atshale, aqhube, agcwalise ukuthandana, nokwamukelana, nokusebenzelana ngothando olukhulu lwakhe, ngokusikhumbuza sonke ngezinsuku zonke ukuthi samukelwe nguye ngentethelelo, nokwenzelwa nguye ngakho esikulungiselwe ngokuzalwa, ukufa, nokuvuka kweNdodana yakhe, iNkosi yethu uJesu Kristu ngokugcwalisa okwathenjiswa ngezincwadi zabaprofethi. Amen.

 

9.         Umkhuleko: Nkulunkulu, Mninimandla-onke ophakade, nguwe kuphela ozenza izimangaliso, mawuthululele uMoya womusa osindisayo phezu kwethu esiyizinceku zakho, naphezu kwamabandla akho ayalelwe ukuba bakuthokozise ngokwempela, mawubaphumuze ngezikhathi zonke ngesibusiso sakho ngenxa kaJesu Kristu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen. Umkhuleko weNkosi: Baba wethu osezulwini …

 

10.       Iculo 259/106

 

Ukuthula kukaNkulunkulu odlula ukuqonda konke makulondoloze izinhliziyo zethu nemicabango yethu kuKristu  Jesu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen.

Lentshumayelo ilotshiwe ngomnyaka ka-2011 ngu-E. A. W. Weber

Ukucindezelwa nokuthunywa kwalezintshumayelo kuyasekelwa yinhlangno ethiwa: Lutheran Heritage Foundation

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.