Izintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

You're invited too ...

Izintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Intshumayelo ngesonto 2 emva komkhosi wobuThathwemunye, ka 03. 07. 2011                        36/2011

Egameni likaNkulunkulu onguYise, neNdodana, noMoya oNgcwele

1.         Iculo 241/206

2.         Umkhuleko: Nkulunkulu, Baba osezulwini, siyababaza indlela osibiza ngayo ukuba size edilini lakho. Kaningi siyiziwula kokuhle, nokho sihlakaniphile kokubi. Ngalokho siyakucela ukuba usilungise, samukele isimemo sakho, futhi sithande ukuzilungiselela kusenesikhathi ngokwembatha ingubo yomshado osigqokise yona ngoKristu Jesu iNdodana yakho. Amen.

3.         Iphistola ngohlelo lwesibili lilotshiwe ku-Ef. 2:17-22;

Ivangeli ngohlelo lwesithathu lilotshiwe kuMathewu 22:1-14.

4.                                                                        Isivumo senkolo: Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise …     5.Iculo 176/165

6.                                                                                                                                                   Umkhuleko wakhe ofundayo intshumayelo     7. Ivangeli ngohlelo lwesithathu lilotshiwe

kuMathewu 22:1-14, lithi: “UJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemifanekiso, wathi: Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi, owenzela indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni; kepha abavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku, wathi: Shonini kwabamenyiweyo ukuthi: Bhekani, sengilungisile ukudla kwami; izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe; konke sekulungile, wozani emshadweni. Kepha badelela, bahamba; omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala. Kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labobabulali, yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo: Umshado usulungiselwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele; ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni bonke eningabafumana. Lezozinceku zaphuma, zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle; indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Kuthé inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado; yathi kuye: Mngane, ungené kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na? Kepha wathula. Khona inkosi yathi ezincekwini: Mbopheni izinyawo nezandla, nimphonse ebumnyameni obungaphandle; lapho kuyakuba-khona ukukhala nokugedla amazinyo. Ngokuba baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo.” Amen.

8. Intshumayelo: Bathandekayo eNkosini yethu uJesu Kristu, namuhla sizwa indaba okungathi, uma ibhekiswa kwabanye abantu ingasho lutho, kodwa uma umuntu eyibhekisa kuye uqobo ibiungamethusa kabi. Sizwa ngesimemo, sizwa ngokudelela isimemo kwabamenyiweyo, sizwa ngokumenywa kabathile ababengamenywanga ngenxa yokungaphumeleli kwabamenywa boqobo, sizwa futhi ngokulungela nokungalungeli idili lomshado kwabahlezi ekudleni. Ekugcineni sizwa ngokuhlupheka kongayembethe ingubo yomshado, akaxoshwanga ukuba abuyele ekhaya, kodwa waphonswa ebumnyameni, kwahlongasibi, lapho kukhona ukukhala okukhulu nokugedla kwamazinyo. Ithini lendaba kimi nakuwe? Ithi kithi:

1. Masigxile esimemweni esabizelwa kuso.

2. Masingathukuthelisi iNkosi ngokwemukela isimemo esiyize.

Bazalwane abathengwe yiNkosi, ake sicabange ngesimemo. Ngempela akekho umuntu ongathandi ukumenywa. Uma simenywa siyalindela usuku lolu lwedili ngokukhulu ukuzimisela. Kungathi alishoni elilodwa ilanga singakhumbulanga ukuthi kambe simenyiwe edilini elithile. Abanye ngokwazi ukuthi bamenyiwe baze bathenge ngisho namasudi amasha ukuba babukeke kahle emcimbini. Okusho ukuthi ezinhliziyweni zabo bathi:

1. Masigxile esimemweni esabizelwa kuso. NeNkosi uNkulunkulu isimemele ekudleni ifa laphakade eyasilungisela lona ngeNdodana yayo uJesu Kristu. Lokhu kuchaza ukuthi sibiziwe, futhi sikhethiwe, sahlukaniselwa idili. Ekwamukeleni kukhona intokozo. Phela, uJesu wayidala intokozo ekukholweni. Kuyamangalisa kabi ukubona nokuzwa ukuthi imishado ephelayo siyayithokozela futhi siyilindela ngokukhulu ukuzimisela lokhu. Masimbone-ke ukuthi kukhona njalo ingozi yokuthi uma silinda isimemo sithanda ukuba kufike usuku lwaso siphile kahle nasemizimbeni. Kungani pho ukuba kuthi uma iNkosi isimemele esidlweni sayo sithi: Cha, noma ngabe ngibuthakathaka kanjani ekukholweni kulungile? Kungaba njani uma singacela njalo ukuba iNkosi isiqinise ekulindeni, ukuze singakhathali endleleni, singapheli amandla, singehlulwa yiminotho yomhlaba. Umkhuleko ubaluleke kakhulu emuntwini owesaba, ethanda futhi ethemba uNkulunkulu. Noma kunjalo abanye bathi akulutho noma singakhuleki ngokukhuthala ngoba uNkulunkulu wazi konke, uyazi futhi ukuthi siyadinga ukuqiniswa ekukholweni. Awu bandla! Qaphela lengozi engaka. Samembatha uKristu ngombhapathizo. Lengubo yethu enguKristu ingonakala ezinhliziyweni zethu uma singayinakekeli, futhi ingase ingabonakali nokuthi iyiyo uma siyixuba nezambatho ezingcolileyo. Lezozambatho ezingcolileyo zingaba ngukunaka okuphelayo kunokungapheli. Masinake okwaphezulu. Siyayalwa ukuba sihlakaniphe ngokuhlakanipha okuhle, hhayi okubi. Kanjalo kukhona abadala nabasha abahlakaniphe kabi ezindabeni zezwe, nokho uma kufika enkonzweni baqala ukuba bakhathale, bangavezi ulwazi lwabo. Namuhla kufanele ukuba bavuke kabusha, bazi ukuthi iNkosi isabalindele ekubonisiseni intando yayo. Sesibonile kaningi ukuthi nasesidlweni seNkosi kukhona abantu abavilaphayo. INkosi isimeme njalo ukuba size khona. Nokho siyala ukuza ngisho nasezinkonzweni, masibheke ukuba:

2. Masingathukuthelisi iNkosi ngokwemukela isimemo esiyize. Kaningi sibona kungcono kakhulu ukuphoxa uNkulunkulu kunokuphoxa abantu abasemhlabeni. Uma kukhona imidlalo ezindaweni ezithile kubekwa khona imigomo njengeyokuthi: Uma uza khona ungaphathi isikhali, ungaphathi uphuzo oludakisayo. Uma kukhona umuntu ongeqa lemithetho uzothukuthelisa abagcini masango, futhi bazomxosha ukuba angaphumulele ukuba khona emdlalweni lowo. Uma besazi ukuthi yiyo leyo ingubo yomshado besizoqonda ukuthi uNkulunkulu uthukuthela kanjani ngabantu abaziphatha ngokungalungi emakhaya abo bebe bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ezindaweni zonke. Amanyala, ukubulala, ukuqamba amanga, ukungathembeki ngokwezimali, ukudakwa, umbulalazwe wokuhleba, imilomo ephuma ukunuka kwenhlamba engasetshenziswa ngisho nangabantu abangamazi uNkulunkulu. Kuhle kakhulu manje ngoba kusekhona ithuba lokuphenduka. Kulomshado wokugcina konke ukuphenduka kobe kungasekho, kuphela ukudla idili noma ukuya kwalasha esihogweni. Ivangeli lifanele ukuba lihlabe laphukele enhliziyweni yomuntu ukuze lingakhishwa ngomubi noma kunjani. Lapha evangelini kukhona njalo izimangaliso. UNkulunkulu usebenzisa uthando lwakhe ukuze kube khona ukuthanda kumuntu omamukelayo. Yiwo umsebenzi wothando. Ukuze uNkulunkulu angathukutheli ngami nawe sifanele ukuba simthobele, simnike ithuba lokusebenza ezinhliziyweni zethu. Maye kobe kubi kangakanani uma besazana singamakholwa kodwa kuthi emshadweni wasezulwini sibone sesixoshwa, siyiswa ebumnyameni obungaphandle, lapho kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Masicele njalo ukuba uNkulunkulu asisize ukuba ukukholwa kwethu kungabi yize ekugcineni. Masicele njalo ukuba uNkulunkulu asiphe uMoya oNgcwele wakhe ukuze siqondisise okuthandeka kuye, funa sithi siyamthokozisa kanti siyamthukuthelisa. Yena muhle ngoba ngeke nje aze asilahle. Amen

9. Umkhuleko: Nkulunkulu othandekayo, sifake ingubo yomshado engagugiyo ukuze umshado wakho usithole sisawufanele. Asazi lutho, nokho wena Baba wazi konke. Siphe ukuhlakaniphela okuhle. Amen  Umkhuleko weNkosi: Baba wethu osezulwini …

10. Iculo 238/203

Ukuthula kukaNkulunkulu odlula ukuqonda konke makulondoloze izinhliziyo zethu nemicabango yethu kuKristu  Jesu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen.

Lentshumayelo ilotshiwe ngo-1991/1999nguT. Z. Mkhizee.

Ukucindezelwa nokuthunywa kwezintshumayelo kuyasekelwa yinhlangano ethiwa: Lutheran Heritage Foundation.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.