Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

    Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

Thero ka Sontaga wa 2 morago ga moletlo waBorarobongwe, e le ka 03. 07. 2011                                                                                 36/2011

Mo leineng la Modimo o e leng Rara le Morwa le Mowa o o Boitshepo!

 

1.         Sefela sa 224 – 210/218

 

2.         Thapelo: Modimo, Rara yo o mo legodimong, re galaletsa tsela e o re bitsang ka yona gore re tle mo moletlong wa lenyalo la gago. Gantsi re masilo mo go tse di siameng, mme re matlhale mo bosuleng. Ke gona re kopang mo go wena gore o re baakanye, re amogele taletso ya gago, re rate go ipaakanyetsa nako e sa le teng ka go apara seaparo sa lenyalo se o re apesitseng ka sona ka Keresete Jesu Morwao. Amen.

 

3.         Epistolo ka fa thulaganyong ya 2 e kwadilwe mo go Baefeso 2:17-22;

Efangele ka fa thulaganyong ya 1 e kwadilwe mo go Luka 14:15-24.

 

4.         A go ipolelwe tumelo ya bokeresete!                                                        5. Sefela sa 184 -170/177

 

6.         Thapelo ya mmadi wa thero.                                 7. Efangele ka fa thulaganyong ya 3 e kwadilwe

mo go Matheo 22:1-14, e re: “Jaanong Jesu a tswa molomo, a bua gape nabo ka ditshwantsho a re: ‘Puso ya magodimo e tshwana le motho yo e leng kgosi e e kileng ya direla morwaayona moletlo wa lenyalo. Ya roma batlhanka ba yona go bitsa ba ba laleleditsweng moletlo wa lenyalo; mme ba gana go tla. Ya ba ya roma batlhanka ba bangwe ya re: ‘Rayang ba ba laleditsweng lo re: Itseng, ke baakantse dijo tsa me; dipholo tsa me le tse di nontshitsweng di tlhabilwe, tsotlhe di baakantswe; tlaang lenyalong!’ Mme ba tlhokomologa, ba itsamaela, mongwe a ya kwa tshimong ya gagwe, yo mongwe kwa papading ya gagwe. Ba ba setseng ba tshwara batlhanka ba yona, ba ba diraka mo go maswe, ba ba bolaya. Foo kgosi ya galefa, ya bolotsa mephato ya yona, ya bolaya babolai bao, ya tshuba motse wa bone. Jaanong ya raya batlhanka ba yona ya re: ‘Lenyalo lone le baakantswe, mme ba ba laleditsweng ba ne ba sa tshwanela. Ka moo, yaang kwa makgabaganong a ditsela, mme botlhe ba lo tla ba fitlhelang, lo ba laleletse lenyalo.’ Batlhanka bao ba tswela kwa ditseleng, ba phutha botlhe ba ba ba fitlhelang, ba ba bosula le ba ba molemo, ntlo ya lenyalo ya tlala ba ba ntseng fa dijong. Ya re kgosi e tsena go sekaseka ba ba ntseng fa dijong, ya bona motho teng yo o sa aparang seaparo sa lenyalo. Ya mo raya ya re: ‘Tsala, o tsenya jang fano, o sa apara seaparo sa lenyalo?’ Ene a tlhoka puo. Ke fa kgosi e raya badiredi e re: ‘Mmofeng maoto le mabogo, lo mo latlheleng kwa ntle kwa lefifing le le kwa ntlentle; go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.’ Gonne ba ba biditsweng ba bantsi, mme ba ba tlhaotsweng ga ba banene.'” Amen.

 

8. Thero: Barategi mo Moreneng wa rona Jesu Keresete, kajeno re utlwa kgang, o ka re: Fa e lebiswa mo go ba bangwe, ga e re sepe, mme fa motho a e lebisa mo go ene ka nosi, e ka mo tshosa mo go maswe. Re utlwa ka ga taletso, re utlwa ka ga lenyatso la taletso. Re utlwa ka ga ba ba laleditsweng ba ba sa amogeleng taletso. Re utlwa le ka ga ba ba siamelang lenyalo, le yo o sa siameleng lenyalo. Mo bofelong re utlwa ka ga tatlhego ya yo o neng a sa apara seaparo sa lenyalo. Ga a ka a kojwa gore a boele gae, mme o latlhetswe mo lefifing, mo moleteng wa molelo, kwa go tla nnang selelo le phuranyo ya meno teng. Kgang eo e reng mo go nna? E reng mo go wena? E re kaela rotlhe gore

1. A re tlhomameng mo taletsong e re laleditsweng ka yona!

2. A re se ka ra galefisa Morena ka go amogela taletso e e seng ya sepe!

 

1. Ditsala tse lo di rekolotsweng ke Morena, a re akanyeng ka ga taletso eo. Tota ga go na motho yo o sa rateng go lalediwa. Fa re lalediwa re letela letsatsi la moletlo oo ka maikaelelo a go ya tota. O ka re ga le phirime, le fa e le gangwe fela, re sa gopola gore re laleleditswe moletlo oo. Bangwe ka go itse gore ba laleditswe, ba reka diaparo tse dintšhwa gore ba lebege sentle mo moletlong. Ke gore mo pelong ya bone ba re: A re tlhomameng mo taletsong e re laleditsweng ka yona! Le Morena Modimo o re laleleditse go ja boswa jo bo sa khutleng jo re bo baakanyeditsweng ke Morwa Modimo Jesu Keresete. Ke gore re biditswe, re kgethetswe, re tlhaoletswe moletlo. Ka go amogela taletso re tla bona boitumelo. Fela ke Jesu yo o re baakanyeditseng boitumelo jo mo tumelong. Go gakgamatsa mo go maswe go bona le go utlwa gore manyalo a a fela, le fa re itumeletse mo go kalo, ra a letela ka keletso e kgolo. A re boneng gore go na le dikotsi ka metlha tsa gore fa re letela taletso, re rata gore letsatsi la yona le tle, re tle re tshele sentle le mo mmeleng. Ke ka ntlha ya eng, fa Morena a re laletsa, a sa bue, a re: Le fa o ka nna bokoa jang mo tumelong, go tla bo go siame? Go ka nna jang gore re kope ka metlha mo Moreneng gore a re tiise mo go leteng, re se ka ra lapa mo tseleng, re se felelwe ke thata. Thapelo e batlega thata mo mothong yo o boifang, a rata, a ikanya Modimo o itse tsotlhe, e bile o itse, fa re tshwanetse go tiisiwa mo tumelong. Wayi, phuthego! Itiseng mo kotsing e e ntseng jalo! Ra apara Keresete mo kolobetsong. Seaparo seo se ka onala mo dipelong tsa rona, fa re sa se tlhokomele, se sa tlhole se bonala mo go rona, fa re se fitlha ka diaparo tse dingwe tse di kgotlegileng. Diaparo tseo di ka nna go tlhokomela tse di felang go feta tsona tse di sa feleng. A re tlhokomeleng tsa legodimo! Re kaelwa gore re tlhalefe mo go tse di siameng, e seng mo go tse di bosula. Fela jalo go na le bagolo le bašwa ba le bantsi ba ba tlhalefileng mo go tsa lefatshe. Mme fa ba tla mo tirelong-Modimo, ba tshwenyega, ga ba tlhagise kitso ya bone. Kajeno ke tshwanelo gore ba tsoge sešwa, ba itse gore Morena o sa ntse a ba letetse gore a ba senolele thato ya gagwe le lorato lwa gagwe. Re setse re bonye gantsi le mo selalelong sa Morena gore go na le batho ba ba tshwakgafetseng. Morena o re laleditse gore re atamele. Le fa go ntse jalo, re gana go tla, le fa e le mo tirelong-Modimo.

 

2. A re tlhokomeleng gore re se galefise Morena ka go amogela taletso e e seng ya sepe. Gantsi re gopotse gore go botoka go akabatsa Modimo bogolo go go akabatsa batho. Fa go na le metshameko mo mafelong mangwe, go emisitswe gore fa o tla teng o se ka wa tla o tshotse sebolai, le e seng se se tagisang. Fa go na le motho yo o tlolang ditaolo tseo, o tla galefisa batlhokomedi mo mejakong. Ba tla mo koba foo gore a se ka a dumelelwa ke go tsena mo motshamekong oo. Fa re itse gore ke seaparo seo sa lenyalo se se tla dirang gore Modimo o galefe, fa ba itshwara ka go senya mo magaeng a bone, ba ntse ba itse gore Modimo o teng mo mafelong otlhe, o galefiswa ka makgapha, ka dipolao, ka boaka, ka maaka, ka botagwa, ka ditshebo, ka melomo e e buang tse di nkgang mo go maswe, e le tse di nyatsang, di sa buiwe ke ba ba sa itseng Modimo. Go molemo thata jaanong, gonne go sa ntse go na le nako ya go tlhabologa. Mo lenyalong la bofelo go tla bo go se na nako ya go tlhabologa, go tla nna go ja lenyalo, gongwe go romelwa mo moleteng wa molelo. Efangele e tshwanetse go tlhaba mo pelong, e tlhongwe mo go yona gore e se tlhole ya ntshiwa, le fa ke yo o bosula ofe. Mo Efangeleng go na le tse di gakgamatsang ka metlha. Modimo o dirisa lorato lwa ona gore lorato lo nne teng lwa gore motho a o amogele. Ke tiro ya lorato lwa Modimo. Gore Modimo o se re galefele go batlega gore re o ikokobeletse, o dire mo dipelong tsa rona. Wayi, go tla nna jang, fa re itsiwe gore re badumedi, mme mo lenyalong la bofelo re kobiwe, re romelwe mo felong ga botlhoko, mo lefifing le le kwa ntle-ntle. A re kopeng mo Modimong ka metlha gore o re fe Mowa o o Boitshepo wa ona gore re ineele mo go tse di rategang mo go ona, re o itumedise, re se o galefise. Ona o molemo jang! Ga o kgatlhwe ke loso lwa rona. O rata gore rotlhe re tshele ka go apara seaparo se re se roketsweng ke Morena se e leng tshiamo ya gagwe e re e amogelang ka go itshwarelwa maleo a rona mo kolobetsong, le go tlhatswetsiwa ke ene mo boipolobolng le mo selalelong, fa re atamela. Amen.

 

9.         Thapelo: Modimo o o rategang, o re apese seaparo sa lenyalo se se sa onaleng gore mo lenyalong la gago re amogelwe sentle. Ga re itse sepe, wena o itse tsotlhe, Rara, o re fe gore re tlhalefele tse di siameng, re amogele taletso, re nnele ruri mo seaparong se re se apesitsweng mo kolobetsong ke Jesu Keresete, Morwao, Morena, Morepholosi. Amen.

Thapelo ya Morena: Rara wa rona yo o mo legodimong …

 

10.       Sefela sa 280 – 262/269

 

A kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e boloke dipelo tsa rona le maikutlo a rona mo go Keresete Jesu, Morena, Morepholosi. Amen.

Thero eno e kwadilwe ke T. Mkhize, ka ngwaga wa 1991/1999/2005

Kgatiso le go rongwa ga dithero tseo go tshegediwa ke kopano e e bidiwang The Lutheran Heritage Foundation.

 

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

  1. Edward Denecke says:

    Dear Bishop Weber,
    I was wondering what was the source of the lovely image of the great invitation at the beginning of your July 7, 2011 post. It looks like it came from an illuminated manuscript. Would you be willing to share the origin of this picture?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.