UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA

SchoepfungUKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA
Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise uMninimandla-onke, uMdali wezulu nomhlaba.
Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungidalile mina kanye nezidalwa zonke, wangipha umzimba nomphefumulo, amehlo nezindlebe nezitho zonke, ukuqonda nokuzwa konke, usakulondoIoza; futhi izingubo nezicathulo, ukudla nokuphuza, indlu nekhaya, umfazi nabantwana, amasimu nezimkomo nezimpahla zonke; uyangabela kakhulu imihla ngemihla konke okuswelekayo emzimbeni nasekuhambeni kwami, uyangivikela ezingozini zonke, angilinde, angilondoloze ngokuvimba konke okubi; futhi uyangenzela konke lokhu ngomusa nangobubele bobubaba nabobuNkulunkulu kuphela, kungekho ukulunga nokufanela kwami; ngakho konke lokhu kufanele ngimbonge, ngimdumise, ngimkhonze, ngimlalele. Lokhu kuqinisile impela.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.