Izintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Lutheran Church in Southern Africa

Lutheran Church in Southern Africa

Izintshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni

Intshumayelo ngosuku lokukhumbula ukubethelwa nokufa kweNkosi, ka 22. 04. 2011              24/2011

Egameni likaNkulunkulu onguYise, neNdodana, noMoya oNgcwele

1.         Iculo 91/83

 2.         Umkhuleko: Kristu, Mvana kaNkulunkulu ethwala izono zezwe, sihawukele! Kristu, Mvana kaNkulunkulu ethwala izono zezwe, sihawukele! Kristu, Mvana kaNkulunkulu ethwala izono zezwe, siphe ukuthula kwakho! Nkulunkulu. Baba osezulwini. siyabonga, ngoba wasipha iNdodana yakho uJesu Kristu, ukuba ngayo kuhlawulwe icala lezono zethu. Siyakubonga nawe, Jesu Kristu, Ndodana kaNkulunkulu, wena owalahlwa ngenxa yezono zethu, waze wasifela esiphambanweni. Nkosi, siphe nanamuhla uMoya wakho oNgcwele, ukuba nxa silizwa izwi levangeli lakho, siholelwe ekukholweni nguwe, kuze kuthi ngokufa kwakho sizuze ukuphila okuphakade. Amen.

3.  Iphistola ngohlelo lwesibili lilotshiwe ku 2 kwabaseKorinte 5:14-21;

Ivangeli ngohlelo lokuqala lilotshiwe ku Johane 19:16:30.

4. Isivumo senkolo: Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise …

5. Iculo 92/84

6. Umkhuleko wakhe ofundayo intshumayelo

7. Ivangeli ngohlelo lwesithathu lilotshiwe

kuLuka 23:33-49, lithi: “Sebefikile endaweni ethiwa iKhanda bambethela khona nazo izelelesi, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. Kepha uJesu wathi: Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Abantu bema, babukela; nababusi bamkholodela bathi: Wasindisa abanye; kazisindise yena, uma enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu. Namabutho ambhinqa, eza kuye, amnika uviniga, ethi: Uma uyinkosi yabaJuda, zisindise. Kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi: LO YINKOSI YABAJUDA. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi: Wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sase siphendula esinye, sasithethisa sathi: Nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhukulahlwa nawe na? thina kambe ngokufaneleyo, ngokuba samukela okulingene nesikwenzile; kepha lo akenzanga-lutho olubi. Sase sithi: Jesu, ngikhumbule, nxa usufiké embusweni wakho. Wathi kuso: Ngiqinisile ngithi kuwe: Namuhla uzakuba-nami eParadisi. Kungaba-yihora lesithupha kwase kuba-mnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba-yihora lesishiyagalolunye; kwafiphala ilanga, isihenqo sethempeli sadabuka phakathi. UJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Induna yekhulu iboné okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu, yathi: Nempela lowomuntu ubengolungileyo. Zonke izixuku ezazibuthanele ukubukela lokho sezibonile okwenzekileyo, zabuyela emuva, zishaya izifuba zazo (zabamba imilomo yazo). Bonke abazana naye nabesifazane ababemlandela bevela eGalile bema kude, bebuka lezozinto.” Amen.

8. Intshumayelo: Bandla elithandekayo leNkosi yethu uJesu Kristu, namuhla siyakhumbula usuku lokufa kweNkosi yethu uJesu Kristu. Bathandekayo eNkosini, namuhla siyakhumbula ukuthi, kugcwalisekile okwakhulunywa nguNkulunkulu ngomlomo wabaprofethi, sifumana uJesu ekhuphukela eJerusalema kanye nabafundi bakhe ethi: Bhekani, sikhuphukela eJerusalema; konke okulotshwé ngabaprofethi ngeNdodana yomuntu kuyakugcwaliseka, ngokuba izakukhashelwa kwabezizwe, iklolodelwe, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, bayishaye, bayibulale; kepha ngosuku lwesithathu izakuvuka. Bandla, lelozwi aliqondakalanga kubafundi bakaJesu, lelozwi lalifihlakele kubo abakuqondanga obekushiwo.

Bafowethu, kunjani kithi namuhla na? Siyakuqonda yini lokhu izwi likaNkulunkulu elikushoyo na? Siyayiqonda yini lendaba enkulu kangaka eyenzekile ngoJesu na? Bandla, uma sibheka siyabona ukuthi nanamuhla basebaningi abangakuqondi lokhu, okwenzekile ngoJesu Kristu. Ake sibheke khona lapha endaweni yakithi, baningi abangenandaba nokufa kukaJesu, kuphela bathi sitholile izinsuku zokuphumula emsebenzini, sitholile izinsuku  zokuvakashelana, nezokwenza umshado, nemisebenzi, sitholile izinsuku zokudla nokuphuza.

Makholwa, makungabi njalo kithi, thina esiyaziyo lendaba engaka, eyenzekile ngeNkosi yethu uJesu Kristu, ngabe sibuthene namuhla sonke enkonzweni, simphelekezele uJesu endleleni yakhe yokuya eGolgotha, simbone ekuhluphekeni kwakhe, simbone nasekufeni kwakhe, sime phansi kwesiphambano, simbheke lo owalenga esiphambanweni ngenxa yezono zethu.

Bandla, ngithi sonke siyayazi indaba yokuhlushwa nokufa kweNkosi yethu uJesu Kristu, njengalokhu ilandwa emavangelini omane, nanjengalokhu ilandwa ezwini levangeli lentshumayelo yethu yanamuhla. Yebo, uJesu usulahliwe yicala, amabutho ayamqhuba, uthwele isiphambano, uya naso endaweni yekhanda, eGolgotha ukuba abethelwe kuso, sizwa ukuthi: Sebefikile endaweni ethiwa iKhanda bambethele khona kanye nezelelesi ezimbili, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo.

Bandla, siyayibona iNkosi uJesu, ilenga phakathi kwezelelesi nezigebengu, kungathi iyisigebengu esikhulu, kodwa engenzanga lutho olubi, kodwa ithwala konke lokhu ngenxa yobubi bethu, yebo, sekuyagcwaliseka okwashiwo nguNkulunkulu ngomlomo womprofethi uIsaya ukuthi: Yabalwa kanye nezelelesi, babeka ithuna layo kanye nababi ekufeni yayinabenza okubi, noma ingenzanga indluzula, kungekho nankohliso emlonyeni wayo, Isaya 53:9.

Bandla, ake sibheke, nangu uJesu, uyalenga esiphambanweni, wopha igazi ezandleni, nasezinyaweni, nasekhanda, umzimba wakhe wonke ugcwele imivimbo, kodwa konke lokhu uyakwamukela, ukuze ayifeze intando kaYise, siyamuzwa ezikhulekela izitha zakhe ukuthi: Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo. Yebo, lababantu babengakwazi abakwenzayo, babengazi ukuthi babethela iNdodana kaNkulunkulu, balahla uNkulunkulu uqobo, babethela iNkosi enguMsindisi wabo. Yebo bandla, iNkosi uJesu iyalenga esiphambanweni, ihlutshuliwe izambatho zayo, amabutho abelana ngazo, enzelana inkatho ngazo, sekuzagcwaliseka okushiwo yisiprofetho ngenhlupheko nenkazimulo zolungileyo, iHubo 22:18.

Bathandekayo, nangu uJesu, uyalenga esiphambanweni, uzwa ubuhlungu nesiqalekiso, ngenxa yethu, sekusele ukuba kufike ukufa, abantu bemile bayabukela konke lokhu okwenziwayo, kunjalo nabapristi abakhulu namalunga, baphumile eJerusalema baya eGolgotha, ukuze beneliseke ukuthi isitha sabo sifile ngempela, siyabezwa bemklolodela uJesu bethi: Wasindisa abanye, kazisindise yena, uma enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu. Kanjalo namabutho ayembethela ambhinqa athi: UyiNkosi yabaJuda, zisindise. Kanjalo nesinye sezelelesi esasiphanyekwa naye samhlambalaza sathi: Wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Bandla, siyabona ukuthi zonke izitha zikaJesu, ziyamhlanganyela, ukuze inhlupheko yakhe ibe yinkulu. Kodwa kuye ophendukela kuye, uthi: Ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami eParadise.

Bandla, ngehora leshumi nambili emini, kwenzeka isimangaliso, ilanga lafiphala, kwabamnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba yihora lesithathu ntambama, ngalamahora amathathu kwabamnyama nasenhliziyweni kaJesu, nelanga alifunanga ukubona lokhu okwenziwayo ngeNdodana kaNkulunkulu.

Kunjalo nesihenqo sethempeli sadabuka phakathi. Bathandekayo, isihenqo sesisusiwe, ngokufa nangokuvuka kukaJesu, inkonzo zeTestamente elidala isiphelisiwe, uJesu usungenile endaweni engcwelengcwele yasezulwini engaphethe igazi lezilwane, kodwa ephethe elakhe igazi. Bathandekayo, sonke sesinalelungelo lokusondela kuNkulunkulu ngenxa kaJesu.

Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami, kusho uJesu ememeza ngezwi elikhulu, eseshilo lokho, wafa. Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Bandla, lawamazwi akhomba ukunqoba, lawamazwi ashiwo yiqhawe elabe selinqobile, lawamazwi ashiwo yiNdodana kaNkulunkulu, isiwubeka umphefumulo wayo esandleni sikaYise, isiyifezile intando kaYise, yafa ukuba thina singafi, kodwa iphile, sithethelelwe izono, sisindiswe, sibe nokuphila okuphakade kuyo ezulwini.

UNkulunkulu uBaba wethu osezulwini, makasisize thina sonke esibuthene kulenkonzo namuhla, asiphe uMoya wakhe oNgcwele, sikubone lokho esikwenzelwe nguJesu, ngokuhlupheka nokufa kwakhe. Futhi sikwedlulisele nakwabanye abasesebumnyameni, ukuba nabo bezwe ukuthi uJesu unguMsindisi wabantu bonke, unguMhlengi wabo futhi, wathwala izono zabantu bonke, wazithwala nezabo futhi, wafela bonke, nabo wabafela futhi, uma nabo bephenduka ezonweni zabo, bekholwa nguye loMsindisi, babhapathizwe egameni lakhe, nabo bazosindiswa babe nokuphila okuphakade ezulwini. Yiwo umbiko esiwuzwayo namuhla ngosuku lokubethelwa nokufa kweNkosi wokuthi uNkulunkulu ubuyisene nathi ngokufa nangokuvuka kweNdodana yakhe uJesu Kristu. Makabongwe loMsindisi wethu, manje, kuze kube phakade. Amen.

9.         Umkhuleko: Nkosi, Nkulunkulu, Baba wethu osezulwini siyabonga, sibonga izwi lakho elingcwele esesilizwile nanamuhla. Sibonga ukuthi wanikela ngeNdodana yakho eyodwa ekufeni ngenxa yezono zethu, siyabonga kakhulu nawe Jesu Kristu, Mvana kaNkulunkulu ethwala izono zezwe, ukuthi usuwufezile umsebenzi wakho omkhulu wokusisindisa, siphe nanamuhla uMoya wakho oNgcwele, ukuba sisondele ngokusha phansi kwesiphambano sakho, samukele konke lokhu usenzele khona ngokuhlupheka nangokufa kwakho, sikwamukele ngokukholwa, size sisindiswe ngawo amandla okufa nokuvuka kwakho. Amen.

Umkhuleko weNkosi: Baba wethu osezulwini …

10.       Iculo 98/90

Ukuthula kukaNkulunkulu odlula ukuqonda konke makulondoloze izinhliziyo zethu nemicabango yethu kuKristu  Jesu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen.

Lentshumayelo ilotshiwe ngomnyaka ka-2004 ngu-F. J. Mtshali.

Ukucindezelwa nokuthunywa kwalezintshumayelo kuyasekelwa yinhlangno ethiwa: Lutheran Heritage Foundation

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.