IziNdaba eziFingqiweyo zekerike ngokobuLuthere

Lutheran Church in Southern Africa

IziNdaba eziFingqiweyo zekerike ngokobuLuthere

March 2011 ngesiZulu

Nansi imisho eminye kaC. F. W. Walther ehunyushelwe esiZulwini:

Isifundo samashumi amabili nanye:

Ngokweshumi nesikhombisa izwi likaNkulunkulu alihlukaniswa ngokufanele, uma kufundiswa ukuthi amasakramente anamandla okusindisa ngomsebenzi owenziweyo.

Isifundo samashumi amabili nambili:

Ngokweshumi nesishiyagalombili izwi likaNkulunkulu alihlukaniswa ngokufanele, uma ukuthintwa-thintwa ngezwi nje nokuphenduka kungahlukaniswa ngokufanele, uma kuxutshaniswa ukuhluleka (ukungafuni ukukholwa), nokungavunyelwa ukukholwa.

Isifundo samashumi amabili nantathu:

Ngokweshumi nesishiyagalolunye izwi likaNkulunkulu alihlukaniswa ngokufanele, uma kuqhutshwa abangakazalwa kabusha ngakho okubizwa ngumthetho, nangokusongela kwawo, nangezithembiso zawo ukuba balunge, bayeke izono, benze imisebenzi emihle; uma kuqhutshwa abazelwe kabusha ngendlela yomthetho ukwenza imisebenzi emihle, esikhundleni sokubaluleka ngendlela yevangeli ukuyenza.

Isifundo samashumi amabili nane:

Ngokwamashumi amabili izwi likaNkulunkulu alihlukaniswa ngokufanele, uma kukhulunywa ngesono esingathethelelwa sokuhlambalaza uMoya oNgcwele ngendlela yokuthi asikwazi ukuthethelelwa ngenxa yobukhulu baso.

Isifundo samashumi amabili nanhlanu:

Ngokwamashumi amabili nanye izwi likaNkulunkulu alihlukaniswa ngokufanele, uma kungabusi ivangeli ekufundiseni kwethu, uma kungafundiswa ivangeli kakhulu kunomthetho.

Niyacela ukwaziswa ukuthi nisathanda ukuthunyelwa izintshumayelo, na?

Ngezinyanga ezizayo kuyadingeka ukuba umhleli wezintshumayelo acele ukuba ngokulungisa ibhajethi lomnyaka ozayo kumiselwe ngokusha imali ya go qhuba ukuthuma izintshumayelo. Ngeminyaka edlule zathunywa ngesipho esikhulu esathunywa ngumfelogazi lomfundisi owayethanda ukuba umsebenzi wokuthuma izintshumayelo uqhubeke. Lemali iyaphela lonyaka. Ngakho kuyadingeka ukuba abeLutheran Heritage Foundation bacelwe ukuba bahlukanisele lomsebenzi imali, uma kuhlelwa ibhajethi lomnyaka ozayo. Kodwa angithandi ukuyicela, ngingakezwa ukuthi ababezamukela basathanda ukuthunyelwa zona. Futhi kuzosiza labo abamelwe ukunquma ukuba umsebenzi onjalo wabelwe imali, uma bazi ukuthi kukhona abathanda ukuthunyelwa izintshumayelo. Ngakho lokhu ngiyacela ukuba ningibhalele ngokufushane ukuthi: Qha-ke, siyathanda impela ukuzamukela ngonyaka ozayo. Kwasiza ngomnyaka ka-2004, mhla ngacela ngencwadi enjalo. Nencwadi engayithola ngomnyaka ka-2008 yagquguzela abeLutheran Heritage Fundation ukuba bathande ukusekela lomsebenzi ngezipho. Lencwadi yalotshwa ngamalunga ebandla elingaziwe yimi, ayamukele lezintshumyaelo ngomnini wepulazi owake wacela kimi ukuthunyelwa izintshumayelo, yena wazidlulisela kulelibandlana elihlangana njalo kubo. Babhala bathi: “Siyakubingelela egameni leNkosi ethu uJesu Kristu. Sithanda ukudlulisa okukhulu ukubonga ngokuthi usiphe amaphepha okushumayela. Siyasizakala kakhulu ngawo, ikakhhulu kubantu abasha abasafunda ukushumayela. INkosi ikubusise, ungadinwa, Sengathi ungahlala uqhubeka ngalo ngokusithumelela. INkosi ibe nawe” Lencwadi yangigqugquzela ukuba ngingayeki ukucela abafundsi ukubhala izintshumayelo, njengalokhu kwenzekile ngaleminyaka emithathu. Ngalesosikhathi lencwadi yasekela isicelo sami ukuba abeLutheran Heritage Foundation baqhubeke ukusiza kulomsebenzi omuhle ngemali. Yikho okwenza ukuba ngicele ukuba ningibhalele ukuba ngizwe ukuthi nisathanda ukuthunyelwa lezizintshumayelo.  Ngaphezu kwalokhu ngithatha ithuba ukuchaza okungcane maqondana nezintshumayelo. Makwaziwe ukuthi ngisacelela isonto nesonto intshumayelo entsha. Uma ingathunywa ngesikathi, ngimelwe ukuyibhala ngokwami, noma ngimelwe ukuthata esekhishiwe ngeminyaka edlule.

Futhi okwezimali

Izwi likaNkulunkulu lithi; “Ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu, lokho wokuvuna.” Lelizwi liqondene kanjalo nasodabeni lokuzama ululungisa izindaba eziqondene nokwezimali ebandleni, noma ekerikeni. Nakhona kuyadingeka ukuba sikhumbule iseluleko esithi: Izwi lizohlukaniswa kahle, uma amakholwa eqhutshwa ngevangeli ukugqugquzelwa ukwenza okudingeka ukuba kwenziwe ebandleni nasekerikeni. Uma kubonakala ukuthi kukhona okungahambi kahle ebandleni akusizi lutho ukuthukuthelela amakholwa angenzi umsebenzi wawo ngothando olufanele abantwana bakaNkulunkulu. Phambi komkhosi wokukhumbula ukuzalwa kweNkosi konke kwachithwa kithi emasimini. Ummbila wabubeka kahle, Izithamelalanga seziqalile ukuqhakaza. Kodwa ngomgqibela phambi kwesonto 3 esikhathini seAdvente isichotho sa qeda konke, kwakungasali lutho emasimini. Umlimi wenzeni? Washiya konke nje, na? Wathukuthelela isichotho kuphela na? Qha, ngomsombuluko waqala ukufuna imbewu entsha, waqala ukutshala ngokusha. Emva kwamaviki amane konke kubukeka kahle futhi, ummbila nezithamelalanga. Zazingahlobisi indawo ngomkhosi waokukhumbula ukuzalwa kweNkosi. Sesiyathemba ukuthi zizoqhakaza kahle futhi, nokuhlobisa indawo ngomkhosi wokukhumbula ukuvuka kweNkosi.

Kuyisibonelo esihle, ngoba nasebandleni kukhona okuningi okuchithekayo ukuba kuveli izithelo zokukholwa nothando. Ake silingise umnini wepulazi, noma isichotho senzondo, noma esokuvilapha saqeda konke, kungavelanga izithelo, noma sizamile ukugqugquzela abebandla ngezeluleko zevangeli, singadinwa ukuqhubeka ukutshala izwi likaNkulunkulu ngokusha. Noma kungachithwanga yisichotho, kungavelanga izithelo kahle emasimini, abalimi bazama ukutshala ngokusha emnyakeni omusha. Abasho ukuthi ngomnyaka odlule kwakungaveli lutho, akusizi ukutshala ngehlobo elisha. Ngevangeli siyezwa ukuthi: “Nkosi, wuyeke nangalomnyaka, ngize ngivukuze inhlabathi emaceleni awo, ngiwuthelele umquba; mhlawumbe ungaze uthele ngozayo!  Luk. 13:8-9. Noma uma amasimu ethela kahle, abalimi abenzi njengesiwula esizwa ngaso evangelini esathi:Phumula, udle, uphuze, ujabule! Ngehlobo elisha bazolima futhi, nokutshala ukuba bathole futhi ngomnyaka ozayo.

Ngithi sekuhloliwe emabandleni, abafundisi nabaphathi bezikhwama sebehlanganisile, nokubikela emabandleni okwatholakala ngomnyaka odlule. Lapho kubonakale khona ukuthi izizebenzi zezwi zazingatholi kahle izondlo zazo, nemisebenzi eminye ebandleni  yayingaqhubeki kahle. Kwasweleka imali ululungisa amafasitela endleini yokusonta noma endlini yesisebenzi sebandla. Ningadinwa emsebenzini, tshaleni ngokusha kulonmyaka, “nivukuze umhlabathi, niwuthele umquba.” Nethembe isithembiso esithi: “Ohlwanyelela uMoya, uyakuvuna …. kuMoya,” Gal. 6:8. Nasemabandleni lapho konke kwahamba kahle okwezimali ngomnyaka odllule, ningasho njengesiwula lesiya, esathi: Phumula nje! Kodwa qhubekani ukwenza umsebenzi omuhle wokutshala imbewu yezwi, nani nithele umquba ukuba kuvele izithelo nasemnyakeni omusha. Nansi intshumayelo eyaphathwa enkonzweni yokusihlwa phakathi kweviki ngomhla ka 19. 1. 2011  ebandleni laseJalimane ekhombisayo kahle ukuthi umfundisi uyazama kanjani ukuvuselela ibandla lakubo ukuqhubeka ukusekela umsebenzi webandla. Kuyabonakala ukuthi kuyibandla elikhuthele namaqondana nokwezimali, nokho umfundisi akasho ukuthi ibandla liyazi, akudingeki ukuba umlilo ubaswe ngokusha, qha, wabaza impela ukuba kuhlokozwe umlilo owothando uvuthwe ngempela kubo. Washumayela ngezwi elilotshiwe kuMath. 17:24-27, wathi: Namuhla kusihlwa emva kwenkozno umkhandlu webandla uzokhuluma ngendaba yokuhlola ukuthi saphumelela kanjani ngomnyaka odlule ukufeze esasizimisela ngomnyaka ddlule maqodana ngebhajethi lebandla. Sifuna ukubona ukuthi kwangena malini nomnyaka odlule, nokuhlola ukuthi siphumelele ukukhokha konke okwadingeka na?

Yebo, kwenzeka kanjani ukuba abebandla lakithi, nabo abasivakashela ezinkonzweni baphumelela ukuveza imali kangaka ekhomba inani lezinkulungwane ezingamakhulu athile ukuba siphumelele ukuqhuba umsebenzi webandla lakithi, njengalokhu kwenzeka kahle kangaka? Kwaziwe ukuthi kukhona isimiso esakhiweni sebandla lakithi esithi ngokwezwi likaNkulunkulu amalungu ebandla lakithi a boshiwe ukukhipha imali emisiwe, nezipho nezabelo namakoleke ngokwentando yabo elingene ngokwesilinganiso sakho abanakho. Ngamazwi kuyezwakala inkinga ehlangane nendaba yemali ekerikeni. Amalungu ebandla aboshiwe ukuveza isabalo ngokwentando yawo. Kusho ukuthini lokhu. Kuthiwani aboshiwe noma akhipha ngokwentando yawo?

Bodadewethu, bafowethu, ezwini lantshumayelo sihlangana nengxoxo enjalo namuhla kulenkonzo yokusihlwa. Umvangeli uMathewu uyasixoxela ukuthi umphostoli uPetru wabonana nabantu eKaperenauwme ababenomsebenzi ukuqoqa imali yethempeli laseJerusalema eyamiswa ukuba abaJuda bonke abahlale ezweni lakubo bayikhiphe. Lemali yaqhuba okwenzekile ethempeli. Imali leyo yaqoqwa ngomnyaka nangomnyaka esikhathini phambi komkhosi wephasika. Abaqoqi balemali babeyiqoqa ezindaweni zakubo. Lemali yamadenariyu amabili yakhishwa ungathi ngabo bonke. Abapristi namaRabi ayekhululiwe kulesisimiso. Kanjalo kuyakhanya ukuthi abaqoqi bemali yethempeli babebuzelani uPetrus ngokusho ukuthi: Umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na? UPetru waphendula nje, ngaphandle kokubuza uJesu, wathi: Uyayithela.UJesu akali ukusekela inkonzo yethempeli laseJerusalema. Akasikhiphi kulenkonzo ngokusho ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu, noma ngokusho ukuthi unguRabi, akaboshwanga ukukhipha intela yethempeli.

Ngenkululeko enkulu uJesu ukhipha imali yethempeli. Isizathu uyasichaza ngokukhuluma noPetru ngokusho ukuthi. Ongumntwana kaNkulunkulu akakhonzi uNkulunkulu ngokucindezelwa, kodwa ukhululekile, kodwa akasebenzisi lenkululeko ukuzisiza, nokuzifunela amalungelo ngenkululeko yakhe. Akasebenzisi inkululeko yakhe ngokukhubekisa abanye, noma ukuzikhipha phakathi kwabanye ahlanganisiwe nabo ebandleni noma emzini.

Yiso isibonelo sethu. Nathi njengoba singabebandla elinamandla ukubiza emalungwini ethu ukuba bakhipha imali yebandla, kodwa asisebenzisie amandla ukucindezela abebandla ukukhokha imali ngokwesimiso sebandla, futhi asiceli usizo kuhulumeni ukubaphaqa abebandla lakithi ukukhokha imali yebandla ngokwesimiso salo. Angifuni ukulahla lamabandla acindezela ababenalda lakubo ukuba bakhipha imali yebandla ngokwemithetho yabo, Nokho akukuhle ukusebenzisa imitheshwana njengamanye amabandla, kodwa siyethemba ukuthi abebandla lakithi bangabantwana bakaNkulunkulu abakhululiwe ukukhokha imali ezosekela umsebenzi embusweni kaNkulunkulu. Kuhle ukwethemba ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ebandleni lakithi bazosebenzisa inkululeko yabo ngothando olukhulu. Abayikuncitsha ibandla, nomsebenzi weNkosi ngokucabanga ukuthi asiyikucindezelwa ebandleni lakithi, bazosiza ngothando ngokuthanda omakhelwane, abafowethu nabo odadewethu ebandleni. Ngalenkululeko esikhululiwe ngayo ngokwamukelwa nguNkulunkulu embhapathizweni nasesidlweni seNkosi kuhle ukuba sikhulume ngayo, singayifihli, sigqugquzelane ebandleni lakithi ukuba bonke basebenzise inkululeko yabo ngokwenza imisebenzi emihle, sithele izithelo ezinhle, siphumelele ukondla izisebenzi zezwi, siphumelele ukwenza nemisebenzi eminye emelwe ukwenziwa ebandleni. Ake sikhumbule njalo ukuthi embusweni kaNkulunkulu asihlangani neziboshwa esiboshiwe ngemithetho ezwe elithile, kodwa sonke singabendlu kaNkulunkulu, singabantwana baNkosi yamakhosi, abangadingi ukucindezelwa ukwenza umsebenzi wasekhaya, kodwa abawenza ngentokozo enkulu. Yikho okuqondene nemali ekhishelwa ibandla. (Intshumayelo yaqhubeka ukuthinta nentela emelwe ukukhokhwa ezweni, kodwa kuqnunwa la ngokuswela indawo. Nokho kuhle ukuzwa eNkosini uqobo ukuthi noma singabantwana bakaNkulunkulu abakhululekile, sisaphila ezweni, sisephansi kwemithetho yezwe lakithi. Nakhona asivunyelwa ukusebenzisa inkululeko ngokweqa imithetho nangokukhohlisa abanye.)

Umkhosi waseSalem

ongumkhosi wesifundamfundisi omkhlu sesifundamfundisi omkhulu saseMpumalnga uzogujwa ngomhla ka 29 May kulomnyaka.

OkweFELSiSA

Umfundisi uJosef Henning we”English Lutheran Fellowship,” Randburg, wamukele ukubizelwa ebandleni leLutheran Church-Missouri Synod laseNew York, yena nabendlu yakhe bahambile ngomkhla ka 12. 1. 2011 ukuya khona. Umfundisi uHarry Niebuhr uceliwe ukubambela ngakhona, baze bathole umfundisi omusha. Umvivinywa uMartin Paul owaphumelela ngokuhlohlwa kwakhe ngomhla ka 11. 3. 2011 eOberursel ubekiwe khona ukuqhubeka ngokuqeqeshwa kwakhe. Umbhishobhi uDr. Dieter Reinstorf wamukela ukubizelwa ebandleni likaImanuwele laseThawini, wangeniswa khona esikhundleni sokuba ngumfundisi webandla yiphini lakhe umfundisi uDieter Schnackenberg waseLüneburg, ngomhla ka 9. 1. 2011. Umfundisi uDr. Walter Winterle wangeniswa ebandleni laseKapa ngumbhishobhi uReinstorf ngomhla ka 6. 1. 2011. Umbhishobhi uReinstorf wayemenywa ukuba khona ebandleni likaImanuwele laseDiepkloof emqinisweni wabantwana abangu-25. Ngiyamukela ukuthi kwaziwe ukuthi ibandla lomfundisi uGeorge Mabe laseDiepkloof lamukelwe eFELSiSA.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.