Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

Thero ka Sontaga wa 10 morago ga moletlo waBorarobongwe, e le ka 28. 08. 2011                                                         44/2011

Mo leineng la Modimo o e leng Rara le Morwa le Mowa o o Boitshepo!

1.            Sefela sa 269 – 251/260

2.            Thapelo: Morena, Modimo Rara, le kajeno re atamela mo go wena, re rata go supediwa ke wena tsela ka Lefoko la gago le e leng tšhaka e e magale mabedi, o re thuse, Morena, gore re eletse ka metlha go kgorisiwa ka Lefoko la gago, re nne re dire tse le di tshwayang mo matshelong a rona gore e tla re le fa go ka tla nako ya go tloga ga rona mo lefatsheng, re tloge re se na letswalo. Tseo re di kopa ka ene Jesu Keresete, Morena wa rona. Amen.

3.         Epistolo ka fa thulaganyong ya 2 e kwadilwe mo go Baroma 11:25-32;

Efangele ka fa thulaganyong ya 1 e kwadilwe mo goLuka 19:41-48.

4.A go ipolelwe tumelo ya bokeresete!   5. Sefela sa 267 -249/258

6.         Thapelo ya mmadi wa thero.     7. Lefoko la thero ka fa thulaganyong ya 3 le kwadilwe mo go

Johane 2:13-22, le re: “Jaanong Tlolaganyo ya Bajuta ya bo e le gaufi, mme Jesu a ya kwa Jerusalema. A fitlhela ba ba rekisang dikgomo le dinku le maeba le baananyi ba madi ba ntse mo Tempeleng. Ya re a sena go dira seitei ka megala, a ba kobela kwa ntle ga Tempele botlhe, le tsona dinku le dikgomo; madi a baananyi a a tshololela fa fatshe, le dipati a di menola. A raya bone ba ba bapatsang maeba a re: ‘Tlosang dilo tse fa! Se direng Ntlo ya ga Rre ntlo ya thekelo.’ Foo barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore go kwadilwe ga twe: ‘Go tlhoafalela Ntlo ya gago go tla nja.’ Ke fa Bajuta ba mmotsa ba re: ‘O ka re bontsha sesupo sefe gore o ka dira dilo tseo?’ Jesu a ba araba a re: ‘Digang Tempele e, nna ke tla e tsosa ka malatsi a le mararo.’ Foo Bajuta ba re: ‘Tempele e, e agilwe dinyaga di le 46, mme ke eng fa wena o re, o tla e tsosa ka malatsi a le mararo?’ Mme ene o ne a bua ka ga Tempele ya mmele wa gagwe. Jaanong e rile a sena go tsosiwa mo baswing, barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore o kile a bua jalo, ba be ba dumela Lokwalo le lefoko le Jesu a le buileng.” Amen.

 

8. Thero: Ditsala tse di rategang ba Morena wa rona Jesu Keresete, Morena wa rona Jesu Keresete o a ntlafatsa, o itshekisa mo ntlong ya ga Rraagwe yo o boitshepo mo tshimologong ya selemo. Modimo ga o buse mo godimo ga aletare fela, mme ke Morena wa tsotlhe le mo mafelong otlhe. Ga o a ka wa busa fela mo nakong e e fetileng, gongwe mo kerekeng ya ona, mme o busa le ka fa ntle, le mo mafelong le mo mafatsheng a a kgakala, le mo tsamaong ya rona tota mo sebakeng sa kajeno le mo sebakeng se se tlang go ya mo bofelong jwa lefatshe le ka bosakhutleng. Jesu o dirafatsa ka thata se se solofeditsweng ka moporofeti Jesaya, le se moporofeti wa bofelo wa kgolagano e kgologolo, e bong Johane Mokolobetsi, a se rerileng, ke sa gore: Siamisang tsela ya Morena, Joh. 1:23. Jesu o tsamaya tsela ya gagwe, ke raya tsela ya Modimo, a fologa mo legodimong, a fologela mo lefatsheng go baakanyetsa Baiseraele tsela, le batho botlhe go boela kwa gae mo Modimong kwa legodimong. Jesu a dira jalo mo mafelong a a itsiweng, jaaka kwa Jerusalema, fa gare ga kereke, mo tempeleng ya Modimo, gape mo mafelong a a kwa ntle, jaaka mo sedibeng sa ga Jakobe mo tselang ya go ya kwa Samaria, le mo matshelong a ba ba kgaoganyeng le Modimo, jaaka mo botshelong jwa bakgethisi, e bong Zakeo le Matheo, le mo go jwa seaka, e bong Magdalena. Mo mafelong otlhe Jesu o ne a kgona go tlosa bontsi jo bogolo jwa tse di thibang, le tse di emelanang le ditsela tse di siameng tsa Modimo mo lefatsheng le mo dipelong le mo botshelong jwa batho. Ka jalo Morena yo o molemo wa rona o laletsa batho go utlwa, go bona, go leka ka legano, le go utlwela gore o tlisetsa puso e ntle ya Modimo mo lefatsheng le le onetseng, le le bosula, le le ithatang fela. O a ntlafatsa, go ntšhwafatsa, go fodisa, go thusa, go itshwarela, le go golola batho mo ditseleng tse di bosula tsa bone gore a ba fodise, a ba thuse, a ba itshwarele, a ba golole, a ba ntshe mo ditseleng tse di bosula tsa bone gore a ba busetse mo motlhaleng wa botshelo jwa go dumalana le Modimo kwa Jesu a leng teng, a ba disa sentle, le go ba tshegofatsa bogolo kwa a ba disang teng ka bopelotlhomogi le ka boitshwarelo. Jesu ka nosi o solofetsa ba ba mo salang morago, a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: ‘Go tloga jaanong lo tla bona legodimo le bulegile, le baengele ba Modimo ba tlhatloga, ba be ba fologela mo go Morwa-Motho’,” Joh. 1:51. Moefangedi Johane o bofilwe go ipolela a tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo go kwala gore “rona rotlhe re bonye bopelotlhomogi godimo ga bopelotlhomogi mo botlalong jwa gagwe, … Ga go ope yo o kileng a bona Modimo ka motlha ope; Morwa yo o tsetsweng a le esi, yo o fa sehubeng sa ga Rara, ke ene yo o boletseng.” Joh. 1:16.18.

 

Mo thomong e e pholosang ya gagwe Jesu Keresete o ile a tlhamaletse mo tempeleng. Botlhe ba ne ba itse gore tempele e ne e le felo ga Modimo mo lefatsheng teng koo mo gare ga Jerusalema, tota mo gare ga morafe wa Baiseraele. Teng koo tsotlhe di ne di le ka fa tlase ga molao wa Modimo. Go ne go se ope yo o neng a belaela ka tseo mo go bone. Fela batho ba ne ba gopola gore o na le thata mo felong fa go boitshepo jwa boitshepo fela. Ba re: O bolokilwe teng, o gologetswe teng, ka kwa ntle mo felong ga lelapa la tempele ba ka itshwara jaaka dikgosi tsa teng. Teng ba ka tsweledisa tsa bone fela, ba ne ba reka le go rekisa teng, ke felo ga go ananya le kgwebo fela, ba tsweledisa tsa bone tota, ba lebala fa ba ne ba le mo lelapeng la tempele, kwa Modimo o leng teng, kwa o ipofeletseng teng go bua le batho. Ke nnete: Modimo o lopa mo go bone gore o buse mo tamaong ya bone ka malatsi otlhe, mme ba kwa Jerusalema ba ne ba itaola fela mo lelapeng la tempele, ba ruta teng ka tsa madi, ba atisa tsa bone ka fa se se reng: Madi a laola lefatsheng, mme ba ne ba tshoganyediwa ka go utlwa gore Modimo ga o utlwane le tseo. O ipatlela tlotlo le tumiso. Ke ona o o dirang gore lefatshe le tswelele, ga go diragale ka madi, ga go diragale ka tse re di dirang, le e seng ka tse re di dirang mo kerekeng. Taolo ya ntlha e sa ntse e na le thata mo mafelong otlhe. Ga go na sepe mo go tseo. Ke se se tlhomilweng ke Jesu, a re: Nlo ya ga Rraagwe ke ntlo ya thapelo, ka kobamelo, mme lona lo e fetotse go nna logaga lwa dinokwane. Lo direla mo ditafoleng, lo atisa madi a lona, lo bua ka ga madi, lo itshenkela tsa lona, lo ikanya gore ka jalo lo tla kgona go ipolokela botshelo jwa lona Ka moo lo tlogetse thapelo le go ikolobeletsa Modimo, ga lo tlhole lwa opela dipesalome, lo tlogetse thulaganyo ya tirelo-Modimo ya pele, lo a tlhodia fela ka modumo o mogolo, ga lo tlhole lwa tlhokomela tse di buiwang ke Lefoko la Modimo. Jesu o kaya kgang eo, fa e le e e bokete tota. O galefile, o a tlhokomela, o tlhoafalela ntlo ya ga Rraagwe, le tiro le thato ya gagwe. Ka moo o dira seitei ka megala, a kobela botlhe kwa ntle ga tempele, ke raya barekisi bagwebi le bapatsi, a ba bontsha gore ga ba na tetlelo go dira se ba se dirileng mo tempeleng, le fa ba gopotse gore ba tshegetsa, le go tsweledisa ditiro tsa tempele. Ga a batle gore ba gopole gore pholoso e a rekwa, gongwe ba ka e rekisa. Kereke ga se patlelo ya thekelo, gongwe kgwebo, ga se kwa re ka ipolokelang sengwe se re ka se amogelang morago, ga se felo kwa re ka lekang lesego ka go tsenya madi, gongwe go tshameka ka ona, gongwe polokelo ya dikabelo gore re bone temofalo. Ke thaelo e e maswe gore bahumanegi ba gopole gore ga ba ka ke ba ithekela manno mo kerekeng, rotlhe re tshwanetse go itse gore mo kerekeng bahumi le bahumanegi ba amogelwa ka bopelotlhomogi jwa Modimo fela ka ntlha ya ga Keresete. Modimo o rata gore mo kerekeng go rerwe Efangele, go lalediwe botlhe go amogelwa ntle le go leka go ithekela manno, ba amogelwe ka go kolobediwa mo leineng la Modimo o o Borarobongwe, ka go ja mmele wa ga Keresete, le ka go nwa madi a gagwe, ka go itshwarelwa maleo mo leineng la Keresete ka go dumela mo go ene. Ke se se maswe se se bonalang fa gare ga batho, fa bahumanegi ba kgethololwa, ba nyadiwa. A go itsiwe gore Modimo o a rata gore botlhe ba utlwe, fa puso ya Modimo e baakanyeditswe botlhe, nabampofu, baleofi ba ba hutsafalelang maleo abo. Modimo o a rata go ba pholosa botlhe ka go ba itshwarela maleo a bone. Le fa go ntse jalo, go dirafala gantsi gore bahumi, le ba ba nang le thata ba gopole gore ba kgona go ithekela manno le phuthegong, le go ithekela bopelotlhomogi jwa Modimo, gantsi gape ba raelwa go gopola gore ba na le thata go tlhomamisetsa phuthego melawana ya bone. Fela jalo go na le dithaelo tsa gore batho ba leke go ipolokela madi a bone, fa go kopiwa dikabelo tsa go tshegetsa tiro ya thomo gore thomo e tsweledisiwe, le ba e seng ba ga gabo ba rerelwe Efangele. Ba tima le tiro ya seminare, ba re: go rutiwa teng bana ba ba bangwe, teng go rutiwa ba ba ipaakanyetsang go tsena mo tirong ya Morena mo diphuthegong tsa morafe o mongwe gongwe mo mafatsheng a mangwe. Gongwe fa ba phuthego ba tima badiredi ba Lefoko mo diphuthegong tsa bona, ba re: Ba ja madi a bone fela, mme Modimo o a rata gore badiredi ba Lefoko ba amogele kotlo sentle gore ba dire tiro ya bone ka go tshwara ditirelo-Modimo, le go ruta ba ba ipaakanyetsang go kolobediwa, gongwe go tlhomamisiwa, ba dire tiro ya bone ka boitumelo jo bogolo. Go batlega tota gore re ikwatlhaye, re kope Modimo gore o ntlafatse, o phepafatse dipelo tsa rona, jaaka Jesu a ne a phefatsa tempele kwa Jerusalema. Gape a re kopeng gore Modimo o bope dikakanyo tse di siameng mo go rona gore re tsweledise tiro ya Modimo ka go o boifa gore tsotlhe di tsweledisiwe mo diphuthegong tsa rona ka go batla tshiamo ka Modimo le puso ya ona pele re ise re ineele mo go tse dingwe gore go bonale mo diphuthegong tsa rona gore go se diragale mo diphuthegong tsa rona gore ba phuthego ba gogiwe ke modimako o e leng madi, mme go bonale gore ba gogiwe ke lorato lwa go rata Modimo le bakaulengwe ba bone. Kana go itsiwe gore ke Modimo o e leng Morena mo matshelong a rona mo phuthegong le mo magaeng. Jesu Keresete ke Morena wa barena, le Kgosi ya dikgosi a re: “Yaang, lo dire merafe yotlhe barutwa, lo ba kolobetse mo leineng la Rara le la Morwa le la Mowa o o Boitshepo, lo ba rute go tlhokomela tsotlhe tse ke di lo laetseng,” Ke gona ka moo re rapelang, re re: A puso ya gago e tle, thato ya gago e diragale!

 

Ditsala tsa Morena wa rona Jesu Keresete, se se diragetseng kwa Jerusalema ga se tiro ya ga Keresete e e dirilweng gangwe fela ka nako ele kwa Jerusalema. Nyaya, Jesu o ne a jewa mo pelong ke tlhoafalo ya go tlhoafalela ntlo le phuthego ya Modimo. Ka moo o sa ntse a leka kajeno go tsoseletsa  badumedi ba gagwe gore le bone ba tlhoafalele tsa puso ya Modimo. Ka tlhoafalo ya gagwe, ka lorato lo logolo lwa gagwe o ne a ineela mo losong mo bokhutlong jwa tsamao ya gagwe mo lefatsheng gore rona re se latlhege, mme re nne le kopano le ene mo botshelong jo bo sa khutleng. O romilwe go tlisetsa puso ya Modimo mo lefatsheng gore batho ba merafe yotlhe ba kgone go boela, le go atamela mo Modimong, ba tshele mo go ona, ba o tshelele, ba tshele ba nne ka fa tlase ga go tlhokomelwa le go gogwa, le go tlhoafalelwa ke Modimo ka Lefoko la ona. Ka moo o tlositse tempele ya kwa Jerusalema gore a age tempele ya mmele wa gagwe, a age kereke ya gagwe mo lefatsheng. O ne a sa tlhole a batla gore batho ba mo direle kwa Jerusalema fela, mme a tlhoma puso ya Efangele ya gagwe gore batho ba mo direle mo mafelong otlhe, le ka dipako tsotlhe, ba mo rapele ka Mowa le ka boammaaruri, ba gogwe ke Mowa o o Boitshepo, ba utlwe Efangele e e boitshepo ya gagwe. Fa Jesu Keresete a ne a bapolelwa mo sefapaanong kwa Golegota, lesire la tempele la gagoga ka bogare. Felo fa go boitshepo-tshepo ga Modimo go ne go sa tlhole ga kgaoganngwa le batho. Nyaya Jesu o ba ruantse le Rraagwe, ke tsela ya batho gore ba kgone go atamela mo go Rraagwe. Yo o bonang Morwa o bona Rraagwe, gonne Morwa le Rraagwe ke Modimo o le mongwe fela. Ke gona re reetsang kajeno dikaelo tse di molemo tsa gagwe tse di ratang go re supetsa tsela e e siameng mo lefatsheng. Ga re tlhole re tlhatlogela kwa Jerusalema go kopana le Modimo, mme re na le Modimo ka kwano mo go rona ka Lefoko la ona ka go itshwarelwa maleo. Ke yona tempele ya rona kajeno le felo fa go boitshepo, le legae la rona la jaanong, go ya bosakhutleng ka fa Pesalomeng 23:5-6 e e reng: “O baakanya bojelo fa pele ga me go lebagana le baba ba me; o ntlotsa tlhogo ka lookwane; senwelo sa me se tletse, se a penologa. Ruri molemo le boitshwarelo di tla ntshala morago ka malatsi otlhe a botshelo jwa me. Ke tla nna mo Ntlong ya MORENA go ya bosakhutleng.”

 

A Morena a re thuse rotlhe go ya bosakhutleng gore  re lebogele bopelotlhomogi le bopelontle jwa gagwe, le tlhoafalo ya go tlhoafalela Ntlo ya Modimo mo lefatsheng la rona. Kereke le phuthego ya gagwe le tiro ya thomo, mmogo le baruti le baefangedi, le badiredi ba bangwe mo diphuthegong ba tsweledise tiro ya kereke ka boitumelo jo bogolo. Tlhoafalo eo  a e thibe, le go fetsa ditlhoafalo, le dikeletso, le maikaelelo a mangwe, gonne bopelotlhomogi jwa Morena wa rona bo botoka go feta botshelo! Haleluya! Amen.

 

9.            Thapelo: Morena, Modimo Rara, re a leboga ka o buile le rona ka tsela eo, o re thuse gore Jesu a tsene mo teng ga rona, a ntshe dikemo tsotlhe tse di dirang gore wena o tloge mo go rona. Morena, o re dire gore re ipolele go kgaogana le boleo, re se tshwane le bone ba ba neng ba sa ipolele go amogela go itshekisiwa ga tempele ke Jesu. Rara, re a itse gore ga o nne kwa go kgotlegileng teng. Ka moo re go leboga kajeno ka Lefoko la gago le le itshekisang dipelo tsa rona gore wena o nne mo go rona. A re itshwareleleng mo Lefokong la gago, re se le tlogele gore re nnele ruri mo bopelotlhomoging jwa gago. Tse tsotlhe tseo re di kopa ka ene Morena wa rona yo o re swetseng mo sefapaanong, a tsoga ka ntlha ya go re abela tshiamo ya gago ka boitshwarelo jwa maleo a rona mo leineng la gagwe, Jesu Keresete Mopholosi wa rona. Amen.

Thapelo ya Morena: Rara wa rona yo o mo legodimong …

10. Sefela sa 216 – 201/209

 

A kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e boloke dipelo tsa rona le maikutlo a rona mo go Keresete Jesu, Morena, Morepholosi. Amen.

Thero eno e kwadilwe ke K. P. P. W. Weber, ka ngwaga wa 2011

Kgatiso le go rongwa ga dithero tseo go tshegediwa ke kopano e e bidiwang The Lutheran Heritage Foundation.

 

 

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.