Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong [Tswana Sermon for 17.7.2011 by Rev. Christoph Weber]

But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today. So do not fear; I will provide for you and your little ones." (Gen 50:19-21 ESV)

Dithero tsa Tirelano mo Kutlwanong

Thero ka Sontaga wa 4 morago ga moletlo waBorarobongwe, e le ka 17. 07. 2011    38/2011

Mo leineng la Modimo o e leng Rara le Morwa le Mowa o o Boitshepo!

 

1. Sefela sa 155  – 138/139

 

2.         Thapelo: Morena Modimo, Rara wa boutlwelobotlhoko, wena yo o tlhabisetsang letsatsi la gago ba ba molemo le ba ba bosula, mme o le tsalano mo go bone ba ba se nang tebogo le mo baikeping, o pelotelele ruri le mo go rona rotlhe ka fa dikhumong tsa boutlwelobotlhoko jo bogolo jwa gago, jo bo ne bo  le teng go tswa tshimologong ya lefatshe. Thusa, gore re latele sekao sa gago le sa Morwao yo o rategang ka go ithuta bopelonomi mo ditsaleng le mo babeng ba rona, le gore re bipe bokoa jwa mokaulengwe wa rona, re mo itshwarele ka pelo e e se nang boitimokanyo, mme jalo re direle mongwe le mongwe, re supe maungo a tumelo ya rona ntlheng tsotlhe ka Jesu Keresete, Morena wa rona, yo o tshelang yo o busang mmogo le wena le Mowa o o Boitshepo jaanong le ka bosenabokhutlo. Amen

 

3.         Epistolo ka fa thulaganyong ya 2 e kwadilwe mo go Baroma 14:10-13

Efangele ka fa thulaganyong ya 1 e kwadilwe mo go Luka 6:36-42

 

 

4.         A go ipolelwe tumelo ya bokeresete!                                                                                                                                                                             5. Sefela sa 300 – 275/282

 

6.         Thapelo ya mmadi wa thero.                                                                                                                               7. Lefoko la Thero ka fa thulaganyong ya 3 e kwadilwe mo go

Genesi 50:15-21 le re: “Jaanong e rile bomorwa-rraagwe Josefa ba bona, fa rraabo a sule, ba re: ‘Fa Josefa a ka re tlhoa, a re busetsa tota tse di bosula tsotlhe tse re di mo diretseng, re tla reng?’ Ke ka moo ba rometseng lefoko kwa go Josefa le le reng: ‘Rraago o laetse a ise a swe a re: ‘Rayang Josefa jaana lo re: Ka thapelo a ko o itshwarele boleo jwa bomorwa-rrago le sebe sa bone; gonne ba go diretse bosula.’ Mme jaanong a ko o itshwarele boleo jwa batlhanka ba Modimo wa ga rrago!’ Mme Josefa a lela, fa ba bua jalo nae. Le gona bomorwa-rraagwe ba ya ba wela fa fatshe fa pele ga gagwe ba re: ‘Bona, re fano, re batlhanka ba gago.’ Mme Josefa a ba fetola a re: ‘Se boifeng! A ke boemong jwa Modimo? Ke nnete, lona lo ne lo ikaeletse go ntirela bosula, mme Modimo o bo fetotse molemo gore, o tshedise batho ba bantsi. Jaanong he, se boifeng! Ke tla lo babalela le bana ba lona.’ A ba gomotsa jalo, a bua tse di itumedisang dipelo tsa bone.” Amen.

 

8. Thero: Barategi mo Moreneng Jesu Keresete, a re tlhokomeleng gore re se ka ra bula phatla mo go ope ka tiragalo ee. Ke raya, re se ka ra bula phatla mo go bone ba ba batlang go fitlha boleo jwa bone, ba re: le fa re leofa Modimo o ka dira se se molemo ka sone, ke ka moo ga go na bothata. Re se ka ra lebala se Moapostolo Paulo a re mo Epistoleng ya gompieno: “Ke ka moo mongwe le mongwe wa rona o tla ikarabelang ka boene mo Modimong.” (Baroma 14:12).  Molato wa boleo o setse le fa Modimo o fetotse bosula molemo. Ga se gore bomogolowe Josefa ba se nang molato ka go mmogisa le go mo rekisa, molato o teng fa pele ga Modimo. Fela Josefa o ne a itse gore ene ka boene ga e na thata go atlhola, go atlholwa ke Modimo.

 

Se re se ka bonang gompieno ke gore Modimo o ka dirisa diphoso tsa rona, o na le thata go fetola bosula molemo. Ke gore Modimo o batla go fetsa maikaelelo a gagwe. Ke ona o o laolang lefatshe – o ka dirisa dikgosi le bagolo ba lefatshe go fetsa maikaelelo a – jaaka Pharao, Darius gongwe Kaisara Auguseto. Mme bopelotlhomogi jo jwa Modimo ga se gore boleo bo ka dirwa fela. Re se ka ra dumela gore Modimo o tlhoka boleo go dira sengwe se se siameng. Fa Modimo o ka fetola bosula molemo ga ke bone gore o ka palelwa ke go fetsa maikaelelo a gagwe ka tsela e nngwe. Gangwe le gape re a utlwa mo Beibeleng, fa batho ba leka go itirela sengwe ba se ka ba letela thuso ya Modimo. Jakobo o a tsietsa rraagwe le mogolowe, e bile a utswa boswa ja gagwe. Moše o ne a bolaya moegepeto, Petoro o batlile go bolaya Malego kwa Getsemane. Modimo ga o tlhoke thuso eo ya go fetsa tiro ya gagwe. “Thato ya Modimo e e molemo, e e bopelotlhomogi, e a dirafala, le fa re sa rapele; mme re kopa ka thapelo e gore e dirafale le mo go rona.”

 

Lefoko le thero e theilweng mo go lone ga le nnyenyefatse molato wa bomogolowe, mme le re supetsa go rata ga Modimo gore re se ka ra atlhola ope. Josefa o tshegofaditswe ke Modimo ka botlhale le tlhaloganyo, ee go tswa mo tshimologong sengwe le sengwe se ene a se dirang se diragale sentle ka ntlha ya thuso ya Modimo. Gongwe re ka tlhaloganya gore lefufa le tsena mo go bomogolwe, gonne ene Josefa o ne a gaisa bone ka sengwe le sengwe. Mme Josefa o rutilwe sentle ke Modimo gore a ikokobetse. Dineo tsa gagwe di tswa Modimong, ke ka moo tlotlo e nne tsa Modimo fela. O ka re Josefa o ithutile sentle lefoko le le builweng ke Moapostolo Paulo morago ga dinyaga tse dintsi. Paulo a re: Gonne ke raya mongwe le mongwe wa lona ka bopelotlhomogi jo ke bo neilweng ka re: “A a se ikaye mogolo go feta tshwanelo ya go ikaya, mme a a akanye go nna tekano ka fa tumelong e Modimo o e lekanyeditseng mongwe le mongwe.” (Baroma 12:3).

 

Josefa o ka na sekao mo go rona gore re dumele lefoko la Pesalome 1. “Go sego monna yo o sa tsamayang ka fa kgakolong ya baikepi, le e seng go gata mo tseleng ya baleofi. … Gonne Morena o itse tsela ya basiami, mme tsela ya baikepi e isa tshenyegong.” Se se laolang botshelo jwa gagwe ke go rata ga Modimo. Re a itse fa mosadi wa mong wa gagwe a leka go raela  Josefa, Josefa a fetola a re: “Kana nka dira jang bosula jo bogolo joo, ka leofela Modimo!” Josefa o ne a ipona tshegofatso e e tona ya gore Morena Modimo o ne a nna nae, ga o batle go senya kabelo e ka boleo. Boleo bo kgaoganya batho le Modimo, bo ka tshwantshiwa le kgapetla e e dirisiwang go kgaoganya dikgong. Mmaba yo o bosula o ne a leka go kgaoganya batho le Modimo ka boleo, a jwala dipeo tsa kilo le dipelaelo mo dipelong tsa batho. Mme dipeo tsa boleo di ungwisa botlhoko, go tshaba le molato. Le fa Satane a ne a leka go kgabisa bosula ka maaka ka go solofetsa batho monate, fa ba leofa, boleo bo a bogisa, bo utlwisa batho botlhoko.

 

Mme re se ka ra boifa Satane go feta Modimo, gonne jaaka Josefa a re: “Ke nnete, lona lo ne lo ikaeletse go ntirela bosula, mme Modimo o bo fetotse molemo.” Modimo o dirile jalo, e seng fela ka nako ya ga Josefa, segolo segolo o dirile jalo ka go tla ga Morwaona Jesu Keresete. Gonne ene Jesu o tsile go fenya ditiro tsa ga Satane. Ka kgololo eo ya gagwe, Jesu o re ipaakanyeditse molemo otlhe wa Modimo. Ka bopelotlhomogi jo jwa Modimo jo bo se nang tshimologo, jo bo senoletsweng mo Beibeleng yotlhe, bakeresete ba ka ipolela ba phuthologile ba re: “re tlhomamiseditswe gore le fa e ka nna loso gongwe botshelo gongwe baengele gongwe balaodi gongwe dilo tse di leng teng gongwe tse di tla tlang gongwe dithata gongwe bogodimo gongwe boteng, le fa e ka nna sebopiwa se sele, ga di kgone go ka re kgaoganya le lorato lwa Modimo lo lo mo go Keresete Jesu, Morena wa rona,” Baroma 8:38-39.

 

Josefa o ne a itse gore Modimo ga o tlhoke boleo go itsweledisa botshelo jwa gago pele, ga o tlhoke go bogisa ba bangwe, ga a thuse go leofa. Re se ka ra itsietsa ka botlhale jwa ga Satane, yo o kgabisang bosula jwa gagwe ka maaka. Mme a ke re re a itse gore le fa re a leka thata, re tla wela mo boleong e seng ka mafoko le ditiro fela, nayaya re a itse gore tlhago yotlhe ya rona e senyegile, re setse re amogetswe re na le dibe. Popego yothe ya rona e latlhegile fa pele ga Modimo. Ke sengwe se se re hutsafatsang mme “khutsafalo e e batlwang ke Modimo e dira tlhabologo e e sa swabiseng e e isang phologong, mme khutsafalo ya lefatshe yona e isa losong,” 2 Bakor. 7:10. Ka mafoko ao a moapostolo Paulo re ka ithuta go solofela mo bopelotlhomoging jwa Modimo fela, yo o re itshwarelang molato wa rona ka ntlha ya dipogo le loso lwa ga Jesu Keresete. Re se ka ra leka go itirela tshiamo ka tsela e nngwe, re se ka ra leka go fitlha boleo le molato wa rona, mme re tshabeleng kwa go Jesu Keresete ka tsone. “Re lebile Jesu, mosimolodi le mofetsi wa tumelo, yo o neng a itshokela sefapaano boemong jwa boitumelo jo bo mo lebanyeng, a nyatsa ditlhong, a ba a nna ka fa ntlheng ya le le jang ya sedulo sa bogosi sa Modimo,” Baheb. 12:2). Ka go itshwarelwa ke Morena re tlhotlhelediwa go itshwarela le bone ba ba re leofetseng.

 

Ka re itse gore re atamela fa pele ga sedulo sa katlholo ya Modimo go ikarabela fa pele ga Modimo, re se ka ra atlhola ba bangwe, re se ka ra supetsa ba bangwe molato, fa re sa ipone molato wa rona ka rosi. Re se ka ra leka go ipusolosetsa, fa re utlwisitswe botlhoko ke ba bangwe, mme a re suteleng bogale jwa Modimo gonne “re itse yo o buileng a re: “Pusoloso ke ya me, ke tla busolosa.” a ba a re: “Morena o tla atlhola batho ba gagwe”. Ke se se boitshegang go wela mo diatleng tsa Modimo o o tshelang,” Baheb 10:31. “A motho wa mogolo nna! Ke mang yo o tla nkgololang mo mmeleng wa loso lo? Ke leboga Modimo, ka ke gololwa ka Jesu Keresete, Morena wa rona,” Baroma 7:24-25. Amen.

 

9.         Thapelo: Morena Modimo o re itshwarela maleo a rona ka malatsi otlhe, mme o batla gore le rona re itshwarele ba ba nang le molato le rona, o re thuse gore re se atlhole ope, mme re direlane ka bopelotlhomogi ka ene Jesu Keresete Morwao, yo o tshelang, a busa mmogo le wena le Mowa o o Boitshepo jaanong le ka bosenangbokhutlo. Amen

Thapelo ya Morena: Rara wa rona yo o mo legodimong …

 

10. Sefela sa 38 – 36/37

 

A kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e boloke dipelo tsa rona le maikutlo a rona mo go Keresete Jesu, Morena, Morepholosi. Amen.

Thero eno e kwadilwe ke C. D. Weber ka ngwaga wa 2005.

Kgatiso le go rongwa ga dithero tseo go tshegediwa ke kopano e e bidiwang The Lutheran Heritage Foundation.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.